Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
Giá tiền: 251.000 đ
Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phong Lê
Giá tiền: 136.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: 301.000 đ
« 2 3 4 5 6 »