Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp Vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Lưu hành nội bộ)

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp Vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Lưu hành nội bộ)
Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Q
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ công tác mặt trận của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xuất bản bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp Vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm 02 quyển với 12 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung trình bày lịch sử hình thành, phát triển, truyền thống đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… Qua đó cung cấp những thông tin, tri thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện cho cán bộ Mặt trận và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ