Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
Số trang: 462 trang
Giá tiền: 226.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thông qua những kiến thức chung về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; năng lực, uy tín, phong cách của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; và phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương được cung cấp trong 3 chuyên đề đầu tiên và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyên sâu như: phân tích, đánh giá lợi thế so sánh của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; quản lý tài chính; quản lý nhân sự; phát hiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; quan hệ với công chúng được cung cấp 8 chuyên đề tiếp theo, cuốn sách là tài liệu mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện cần tham khảo. Cuốn sách giúp trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành. Cuốn sách còn có phần Phụ lục gồm các chuyên đề báo cáo thực tế, báo cáo kinh nghiệm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ