Loading...

Tài liệu bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương

Tài liệu bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
Số trang: 544 trang
Giá tiền: 233.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 02 phần chính. Phần I gồm 08 chuyên đề, giới thiệu các kiến thức chung về: Sứ mệnh, tầm nhìn, nhiệm vụ và quyền hạn của thứ trưởng; Nhà nước và pháp luật trong xã hội đương đại; Quản lý công trong thế kỷ XXI; Hoạch định chính sách công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quản lý chiến lược đối với ngành, lĩnh vực; Phối hợp quản lý liên ngành, liên vùng; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công; Văn hóa và đạo đức công vụ của lãnh đạo, quản lý. Phần II gồm 04 chuyên đề tập trung vào các kỹ năng như: Quản lý khủng hoảng và rủi ro; Tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực; Quan hệ với truyền thông; Làm việc trong môi trường quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ