Thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam 25 năm đổi mới (1986-2010)

Thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam 25 năm đổi mới (1986-2010)
Tác giả: GS,TS. Phạm Duy Đức (Chủ biên)
Số trang: 592 trang
Giá tiền: 79.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam 25 năm đổi mới (1986-2010) do GS, TS. Phạm Duy Đức chủ biên được biên soạn từ kết quả nghiên cứu của Đề tài Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 thuộc chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006 - 2010 Mã số KX04.13/06-10.

  Cuốn sách tập hợp những bài viết có chọn lọc của các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa. Xuất phát từ sự tiếp cận văn hóa, những yếu tố cấu thành nền văn hóa, những tiền đề lý luận và thực tiễn hoạt động văn hóa do Đảng ta lãnh đạo. Nội dung cuốn sách phản ánh thực trạng văn hóa Việt Nam qua 25 năm đổi mới, chỉ ra những thành tựu quan trọng, đồng thời vạch ra những mặt yếu kém, hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp cơ bản và kiến nghị để xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong những năm tiếp theo vừa đáp ứng đúng những đòi hỏi bức xúc tinh thần của xã hội ta trên con đường dân giàu, nước manh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổi ích đối với bạn đọc, nhất là các cơ quan hữu quan, các nhà văn hóa học, những nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tất cả những ai mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu về nền văn hóa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ