Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)

Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)
Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 9/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm các bài phát biểu, bài viết và tham luận chất lượng, có giá trị của các nhà lập pháp, các nhà hoạch định chính sách cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các tổ chức, cơ quan trong lĩnh vực văn hóa được tuyển chọn tại Hội thảo quốc gia “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” tổ chức tại thành phố Bắc Ninh tháng 12/2022.

  Nội dung cuốn sách đề cập toàn diện các vấn đề liên quan đến thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hóa cả trước mắt và lâu dài; làm sáng tỏ các cơ sở chính trị, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, đề xuất các chính sách và giải pháp đột phá, gỡ những điểm nghẽn quan trọng trong thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

  Cuốn sách là tài liệu có giá trị trong việc góp phần nâng cao hiệu quả thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; xây dựng khung chính sách cho văn hóa bao trùm được các vấn đề cơ bản về văn hóa và liên kết với những chính sách khác, các lĩnh vực khác của đất nước như kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ; cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và Kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Cuốn sách cũng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của văn hóa trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ