Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII
Tác giả: Đinh Xuân Thảo
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tiep-tuc-doi-moiTác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

  Số trang:  300 trang

  Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước, Quốc hội nước ta đã ngày càng được kiện toàn về tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động của mình, Quốc hội ngày càng khẳng định được rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn sự gắn bó của nhân dân đối với Quốc hội cũng như hệ thống chính trị nói chung.

  Do vậy, cuốn sách Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII được xuất bản, sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tìm tòi, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở nước ta.

  Cuốn sách được kết cầu gồm ba chương:

  Chương I, nhóm tác giả đã trình bày một số vấn đề về bối cảnh và những nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội khóa XII.

  Chương II, cuốn sách đi sâu nghiên cứu về thực trạng tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XII. Về phương diện cơ cấu tổ chức, tập trung vào các thành tố như Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc; trong đó, đã đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân của một số hạn chế, tồn tại. Về phương diện hoạt động của Quốc hội khóa XII, cũng theo cách tiếp cận trên, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu hoạt động của Quốc hội khóa XII trong  ba lĩnh vực cơ bản: lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

  Chương III, cùng với việc định hình về yêu cầu, bối cảnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, xác định những quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cuốn sách đã đề xuất một số giải pháp đổi mới về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ