Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Tác giả: Cao Văn Thống
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết của tác giả Cao Văn Thống, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được đăng trên tạp chí Kiểm tra, tạp chí Văn phòng cấp ủy, tạp chí Lịch sử Đảng, báo Nhân dân… về lý luận và thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
  Nội dung cuống sách gồm ba phần:
  Phần thứ nhất: Quan điểm của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát
  Phần thứ hai: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  Phần thứ ba: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng
  Cuốn sách là tài liệt thiết thực, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra và các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và vận dụng vào công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
  Sách gồm 332 trang, giá 44.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ