Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 27/04/2023 - 17:04

Chiều 27/4/2023, tại Yên Bái, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái và trực tuyến đến 9 điểm cầu cấp huyện, với gần 1.100 đại biểu tham gia.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì Tọa đàm.

Các đại biểu dự Tọa đàm

Dự Tọa đàm có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và một số đơn vị liên quan, tổ chức biên soạn, xuất bản) là tài liệu có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta. Toàn bộ những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách mang lại chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này, do đó đã nhận được sự quan tâm chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, Tọa đàm là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực cao, hoạt động hiệu quả, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Theo đồng chí Đỗ Đức Duy, nội dung cuốn sách thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư. Từ đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu giới thiệu tác phẩm và đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung làm rõ ba vấn đề: Một là, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Hai là, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm đối với tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Ba là, làm rõ, sâu sắc hơn giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thực tiễn xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và rèn luyện cán bộ, đảng viên của tỉnh Yên Bái hiện nay.

Với tinh thần khách quan, khoa học, các tham luận đã tập trung phân tích và làm sáng rõ thêm những nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm, đặc biệt là những nhận thức mới, bài học kinh nghiệm, giải pháp mới; đồng thời khẳng định những thành tựu và ý nghĩa to lớn của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, địa phương cũng đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, vận dụng sáng tạo, hiệu quả nội dung tác phẩm vào thực tiễn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tổng kết và bế mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, Tọa đàm là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh trao đổi, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm.

Để tiếp tục lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị cấp ủy các cấp bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào.

Cùng với đó, các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực tuyên truyền, giáo dục trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của tác phẩm và thành quả công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nắm vững, quán triệt và tổ chức sâu rộng, hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Tọa đàm

*Trước đó, sáng 27/4, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập đã đến thăm và trao tặng hai tủ sách điện tử gồm Tủ sách Chi bộ và Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ là 2 trong số các tủ sách điện tử do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, cùng với Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách Thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học tập và làm theo Bác...

Việc trao tặng hai tủ sách, đặc biệt là cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” sẽ cung cấp nguồn tư liệu chính thống để cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tham khảo, nghiên cứu, từ đó lan tỏa những giá trị to lớn về đạo đức, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về nghiệp vụ công tác Đảng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác...

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả