Triết lý chính trị Hồ Chí Minh

Triết lý chính trị Hồ Chí Minh
Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
Số trang: 400 trang
Giá tiền: 148.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Triết lý chính trị Hồ Chí Minh là hệ thống nguyên tắc, phương châm, định hướng giá trị cho tư duy và hành động chính trị của Hồ Chí Minh cũng như cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo ngọn cờ tư tưởng của Người. Triết lý đó được hình thành, phát triển trên nền tảng lý luận và thực tiễn của dân tộc và nhân loại, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận của Hồ Chí Minh, đó là một triết lý khoa học, cách mạng và nhân bản, mang giá trị dân tộc và nhân loại sâu sắc.

  Cuốn sách Triết lý chính trị Hồ Chí Minh của PGS.TS. Lại Quốc Khánh được viết dựa trên cơ sở lý luận từ triết học chính trị Mác - Lênin, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu có giá trị của triết học chính trị đương đại và những thành quả nghiên cứu có giá trị về triết học, triết lý chính trị Hồ Chí Minh.

  Bên cạnh những vấn đề lý luận chung, bối cảnh, tiền đề hình thành triết lý chính trị Hồ Chí Minh, tác giả đi sâu phân tích hạt nhân cốt lõi của triết lý chính trị Hồ Chí Minh là triết lý về giá trị chính trị, bao gồm 2 phương diện cơ bản: triết lý về nội dung của các giá trị chính trị và triết lý về hiện thực hóa các giá trị này.

  Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng triết lý chính trị Hồ Chí Minh nhằm nhận diện và giải quyết những vấn đề đặt ra trong lý luận và thực tiễn đời sống chính trị Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ