Trung tâm Phát hành sách tại Nha Trang

Ngày đăng: 18/01/2018 - 15:01

75 (Số cũ 37) Đường 23 tháng 10 - Tp. Nha Trang
Điện thoại: 0258.3824601, Fax: 0258.3814811, 
Email: nhatrang@nxbctqg.vn

Bình luận