Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Lê Doãn Tá
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 82.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến năm vấn đề lớn là: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp luận Hồ Chí Minh; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ thuyết phát triển Việt Nam trong đổi mới, qua đó, giúp người đọc có được cái nhìn toàn diện, sâu sắc về tư tưởng của Người.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần vào việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ