Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay
Tác giả: Trịnh Quốc Việt
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 107.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là yêu cầu tất yếu trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây cũng là nguyên tắc được hiến định tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013.

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước. Những chỉ dẫn của Người về kiểm soát quyền lực nhà nước vẫn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, soi đường cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

  Bởi vậy, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Việc kiểm soát quyền lực vừa là giá trị nhân văn của một xã hội tiến bộ, phòng, chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước và xã hội, vừa là để thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa chân chính, để có được một nhà nước bền vững, lâu dài, phục vụ nhân dân.

  Cuốn chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay của tác giả Trịnh Quốc Việt là một tài liệu tham khảo bổ ích, giúp bạn đọc hiểu rõ về cơ sở hình thành, nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước, từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp vận dụng tư tưởng của Người trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ