Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia)
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
Số trang: 760 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 8-2020
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Cuốn sách tập hợp hơn 70 bài viết của nhiều tác giả là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ giảng dạy ở nhiều cơ quan, đơn vị, học viện tại Hội thảo khoa học quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục”, tập trung làm sáng tỏ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục và việc vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

    Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

    Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;

    Phần thứ hai: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Trần Dân Tiên
    Giá tiền: 107.000 đ
    Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
    Giá tiền: 61.000 đ
    Tác giả: Sơn Tùng
    Giá tiền: 132.000 đ
    Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: 114.000 đ
    Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Lê Xuân Đức
    Giá tiền: 269.000 đ
    Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
    Giá tiền: 120.000 đ
    Tác giả: GS. Trần Nhâm
    Giá tiền: 392.000 đ
    Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
    Giá tiền: 110.000 đ
    Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
    Giá tiền: 141.000 đ
    Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
    Giá tiền: 125.000 đ
    Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
    Giá tiền: 65.000 đ
    Tác giả: Phạm Văn Đồng
    Giá tiền: 89.000 đ
    Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
    Giá tiền: 69.000 đ