Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
Số trang: 279 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, phân tích mối quan hệ giữa nhân dân và Nhà nước trong lịch sử; chỉ ra những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự vận dụng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tốt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ