Xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới

Xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
Số trang: 418 trang
Giá tiền: 200.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một tổ chức thành viên vừa là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội và là hạt nhân của hệ thống chính trị; Nhà nước đóng vai trò là trung tâm của hệ thống chính trị.

  Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay, hệ thống chính trị Việt Nam đang ngày càng được củng cố, hoàn thiện từng bước để thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực thi nền dân chủ nhân dân, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị luôn là một đòi hỏi cấp thiết.

  Cuốn sách Xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp quốc gia KX.04.31/16-20: “Cơ sở lý luận - thực tiễn về xây dựng mô hình tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020” do PGS.TS. Nguyễn Văn Giang làm chủ nhiệm và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam trong điều kiện mới, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện mới, giải pháp đổi mới và hoàn thiện tổ chức tổng thể bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, cung cấp tài liệu nghiên cứu, góp phần bổ sung lý luận, thực tiễn và định hướng giải pháp cho việc xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam trong điều kiện mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ