Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Đào Duy Thành
Số trang: 74 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và sự vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng Nhà nước ta hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước. Cuốn sách Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh của tác giả Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, trình bày một số điểm cốt lõi trong tư tưởng của Người và những nhận định, quan điểm của tác giả về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

  Trải qua quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh đã luôn định hướng, soi đường cho Đảng và cả dân tộc vượt hết khó khăn, thách thức để đạt được những thành công. “Để xây dựng một qua chế độ mới, chế độ ưu việt, hơn hẳn các chế độ đã qua và chưa có tiền lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất thận trọng cân nhắc từng việc làm, từng nội dung từ những vấn đề nhỏ nhất. Người luôn cân nhắc thấu đáo rồi trao đổi với mọi người cùng làm”. Nhấn mạnh về sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, tác giả nhận định: “Trải qua một thời kỳ lịch sử với những dấu mốc vinh quang, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước (1930 - 2021) luôn gắn với tinh thần “đại đoàn kết” và “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

  Thông qua cuốn sách, tác giả cũng thể hiện tình cảm trân trọng, tấm lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tâm huyết, trách nhiệm của một nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của đất nước. Cuốn sách đồng thời là tài liệu hữu ích, giúp bạn đọc nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và sự nghiệp vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng Nhà nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ