Xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Số trang: 304 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, là nền tảng lý luận, kim chỉ nam định hướng cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

  Thực tiễn cho thấy, việc xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ một vai trò quan trọng, là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Văn hóa ứng xử của Công an nhân dân vừa phản ánh trình độ phát triển nhân cách của cán bộ, chiến sĩ công an, vừa là cơ sở cho sự hình thành, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân, nâng cao vị thế của lực lượng Công an nhân dân, sự tín nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân đối với công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh của đất nước, trật tự, an toàn của xã hội.

  Cuốn sách Xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên, gồm 3 chương, phân tích, làm rõ: Nội dung và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân - cơ sở nền tảng hình thành văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thời gian qua, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ