Trang chủ Các ấn phẩm khác 60 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng (1948 - 2008)

60 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng (1948 - 2008)

        Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng và ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng. 60 năm kể từ ngày thành lập, uỷ ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng.

          Cuốn sách cung cấp tư liệu quý về những sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển, trưởng thành của ngành; giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến cho sự nghiệp kiểm tra Đảng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ngành ở trung ương và địa phương; tổng kết những thành tựu hoạt động của các uỷ ban kiểm tra các cấp gồm: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các uỷ ban kiểm tra đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ cơ sở; khái quát những bài học kinh nghiệm của ngành kiểm tra qua các kỳ Đại hội Đảng từ Khoá II đến Khoá X về xây dựng bộ máy, công tác nghiệp vụ, đào tạo cán bộ, hợp tác và quan hệ quốc tế...

        Việc xuất bản cuốn sách không những cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp không ngừng đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

                                                                                                       GIAO LINH


 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

quy-dinh-pl

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 40.000đ

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010), các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước có nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất, thuê mặt nước. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề này, trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các nghị định và các thông tư quy định cụ thể về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cuốn sách bao gồm các văn bản như: Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010 (trích); Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30-11-2007 của  Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29-6-2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;…doi-moi-can-ban

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục dạy nghề, Viện nghiên cứu phát triển phương Đông

Số trang: 476 trang

Giá tiền: 75.000đ

Câu chuyện đổi mới giáo dục luôn là đề tài nóng hổi và kéo dài suốt nhiều năm qua không chỉ ở Việt Nam, ở các nước châu Á mà ngay cả các nước phát triển như Mỹ, Anh,... Điều này cho thấy giáo dục - đào tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của từng cá nhân, từng gia đình và từng quốc gia. Những năm qua, thực trạng giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Hạn chế lớn nhất là chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cuốn sách Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản nhằm cung cấp thêm thông tin và kiến thức phục vụ công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo Việt Nam xứng tầm thời đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cuốn sách tập hợp bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, của các nhà quản lý, các nhà khoa học nhằm góp phần vào sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

 


1. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

2. Bộ luật dân sự

3. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

4. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

5. Tìm hiểu 1 số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, song tính...

6. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội...

8. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, Tập 1 (1930 - 2000)

9. Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở VN hiện nay

10. Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp luận của sự phê phán...

11. Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

12. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

13. Luật dự trữ quốc gia năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

14. Lịch Blốc đại đặc biệt 2014

15. Luật hợp tác xã

16. Đại cương về phân tích chính sách công

17. Luật hòa giải ở cơ sở

18. Việt Nam 1946. Chiến tranh bắt đầu như thế nào?

19. Triết học mácxít và tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

20. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương...

21. Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

22. Luật giá năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

23. C. Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, Tập IV

24. Đổi mới văn hoá lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

25. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

26. Y học xã hội và xã hội học sức khoẻ

27. Ngô Gia Tự - Tiểu sử

28. Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

29. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

30. Đại cương về chính sách công

31. Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học...

32. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng (Hồi ức)

33. Khởi nghĩa Thanh La trong tiến trình Cách mạng tháng tám 1945 - Kỷ yếu hội thảo khoa học

34. Lịch sử cách mạng phường Khâm Thiên (1930-2010)

35. Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp 1975-2010

36. Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre (1945-2005).


 dong-chi-Le-Hong-Phong

 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng và Nhà nước ta tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để tưởng niệm một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trong các hoạt động kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An được  giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học  Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Nội dung các bài viết tại cuộc Hội thảo tập trung làm rõ một số chủ đề về cuộc đời – sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong:

-          Quê hương, gia đình với việc hình thành nhà cách mạng Lê Hồng Phong.

-          Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đào tạo Lê Hồng Phong

-          Lê Hồng Phong với Quốc tế Cộng sản.

-          Lê Hồng Phong với việc tái lập cơ quan lãnh đạo của Đảng.

-          Lê Hồng Phong với công tác tổ chức – xây dựng Đảng.

-          Lê Hồng Phong với việc chỉ đạo chuyển hướng chiến lược cách mạng.

-          Lê Hồng Phong với Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

-          Lê Hồng Phong những năm tháng bị tù đày.

-          Quê hương Nghệ An với đồng chí Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong mang sẵn trong mình lòng yêu nước, chí căm thù giặc và sớm giác ngộ rồi dấn thân vào con đường cách mạng cứu nước, cứu dân. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo, dẫn dắt, Lê Hồng Phong đã được học tập, rèn luyện rất toàn diện, bài bản cả về chính trị và quân sự, được Quốc tế Cộng sản tin cậy. Đồng chí có công lao to lớn trong việc khôi phục lại cơ quan lãnh đạo và các tổ chức cơ sở Đảng sau cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh.

Sau khi về nước, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng, khôi phục tổ chức Đảng, triển khai chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược khi tình hình thay đổi, đồng chí bị địch bắt, rồi đày ra Nhà tù Côn Đảo, tra tấn, hành hạ dã man cho đến lúc đồng chí hy sinh ngày 6-9-1942 khi tròn 40 tuổi.

Với 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cùng các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và  nhiều đồng chí cách mạng tiền bối hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta, để lại tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt, thủy chung với bạn bè, đồng chí, lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng.

Nguyễn Minh Ý

 

 

dong-chi-Le-Hong-PhongKỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong,...


 1. Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thanh Tuấn - PGS,TS. Trần Ngọc Linh
 2. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới; Tác giả: PGS,TS. Lê Minh Vụ, PGS,TS. Nguyễn Bá Dương ( Đồng chủ biên )
 3. Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học; Tác giả: Học viện CT - HCQG khu vực I, Khoa Triết học
 4. Làm thế nào để được tín nhiệm ? Những quy tắc và công cụ cần thiết để bạn và tổ chức của bạn thành công trong thế kỷ XXI - Con người - Quản trị - Rủi ro - Thách thức; Tác giả: Hans - Ulrich Doerig
 5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn - Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
 6. Phương pháp giáo dục pháp luật; Tác giả: TS. Nguyễn Khắc Hùng
 7. Tập bài giảng lịch sử đạo đức; Tác giả: PGS,TS. Trần Hậu Kiêm
 8. Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( PGS,TS. Nguyễn Quang ThS. Lê Thị Ngân )
 9. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài; Tác giả: Trần Nhâm
 10. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Đảng bộ khối các cơ quan TƯ
 11. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; Tác giả: TS. Nguyễn Mai Bộ
 12. Giáo trình lý luận văn hóa; Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Khoa Văn hóa và Phát triển
 13. Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường thủy nội địa; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Trần Sơn )
 14. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Tác giả: TS. Đoàn Xuân Thủy ( Chủ biên )
 15. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí ( Tiếng Lào ); Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 16. Cayxỏn Phômvihản - Cuộc đời và sự nghiệp:( Tiếng Lào ); Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 17. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 18. Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự; Tác giả: TS. Trịnh Quốc Toản
 19. Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học; Tác giả: Học viện CT - HCQG khu vực I, Khoa Triết học
 20. Từ điển kinh tế Nga - Việt – Anh; Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng ( Chủ biên) Tập thể TG
 21. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI ( Dịch sang tiếng Nga ); Tác giả: ĐCSVN

doanh-nghiep-nong-nghiep

Tác giả: ThS. Nguyễn Dũng

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 110.000đ

Doanh nghiệp của nước ta nói chung, của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nói riêng có lịch sử phát triển chưa dài, nhưng cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp này còn gặp nhiều khó khăn và thách thách. Do đó, việc nhìn nhận và đánh giá lại tiến trình phát triển cũng như xem xét kỹ hơn những tác động kinh tế - xã hội của loại hình doanh nghiệp này sẽ rất cần thiết để có thể hiểu rõ được những căn nguyên của các vấn đề, từ đó hy vọng tìm ra được những giải pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển, phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của chúng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, cuốn sách Doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được biên soạn sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu đó.

Cuốn sách bao gồm ba chương, được kết cấu lôgic chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, tóm lược và khái quát nhiều nội dung, trình bày, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nông nghiệp huyện Chư Sê: cơ sở lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có được nhiều tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn.

Cuốn sách do một tác giả đã có 25 năm công tác trên địa bàn, và từng làm công tác kế hoạch của huyện, quản lý doanh nghiệp, và có sự am hiểu sâu sắc về thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vì vậy đây sẽ là tài liệu bổ ích góp phần tìm lời giải cho sự phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, cũng như trong việc khai thác, sử dụng một cách tối đa, có hiệu quả nguồn lực và tiềm năng sản xuất. Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều đóng góp trong việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp nói chung, doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng không chỉ trên địa bàn huyện Chư Sê mà còn ở nhiều địa phương khác của tỉnh Gia Lai và cả nước trong thời gian tới.


Phuong phap he thong

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Khá

Số trang: 266

Giá bán: 49.000 đồng

Phương pháp hệ thống được hình thành là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển của khoa học và thực tiễn xã hội, nó có nội dung hết sức phong phú, bao gồm hàng loạt những yêu cầu, những nguyên tắc chỉ đạo đòi hỏi chủ thể cần phải thực hiện trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn. Phương pháp hệ thống có tầm quan trọng đặc biệt và thực sự là công cụ hữu hiệu trong tổ chức và quản lý xã hội, nó trang bị cho con người quan điểm tổng thể, đồng bộ, có sự phối hợp khi xác định mục tiêu, hoạch định và thực hiện các chương trình, xác định và sử dụng nguồn lực cũng như tiếp nhận các giải pháp trong quá trình tổ chức và quản lý.

Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, việc vận dụng phương pháp hệ thống trong tổ chức và quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện ở sự thống nhất giữa hệ thống các chính sách và tổ chức thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bằng các giải pháp, biện pháp mang tính đồng bộ, cân đối, hợp lý, có sự liên kết phối hợp nhịp nhàng trong từng lĩnh vực và giữa các lĩnh vực với nhau, sẽ giúp chúng ta thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để cung cấp cho bạn đọc thêm tài liệu nghiên cứu phương pháp hệ thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Phương pháp hệ thống - Một số vấn đề lý luận và vận dụng (Sách chuyên khảo) của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khá.

Cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Hệ thống và phương pháp hệ thống - Một số vấn đề lý luận chung

Chương II: Phương pháp hệ thống trong nhận thức khoa học

Chương III: Phương pháp hệ thống trong hoạt động thực tiễn

Cuốn sách đã đi sâu nghiên cứu phương pháp hệ thống và đặc biệt là việc vận dụng phương pháp này vào thực tiễn. Đây sẽ là một tài liệu bổ ích cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên… để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của mình, giúp hoàn thiện phong cách tư duy, nếp suy nghĩ và phương thức hoạt động, mang lại những kết quả tư duy và hành động tích cực hơn. Đặc biệt, đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, vận dụng đúng đắn phương pháp hệ thống nhất định sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.


tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l