Trang chủ Các ấn phẩm khác 60 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng (1948 - 2008)

60 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng (1948 - 2008)

        Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng và ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng. 60 năm kể từ ngày thành lập, uỷ ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng.

          Cuốn sách cung cấp tư liệu quý về những sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển, trưởng thành của ngành; giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến cho sự nghiệp kiểm tra Đảng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ngành ở trung ương và địa phương; tổng kết những thành tựu hoạt động của các uỷ ban kiểm tra các cấp gồm: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các uỷ ban kiểm tra đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ cơ sở; khái quát những bài học kinh nghiệm của ngành kiểm tra qua các kỳ Đại hội Đảng từ Khoá II đến Khoá X về xây dựng bộ máy, công tác nghiệp vụ, đào tạo cán bộ, hợp tác và quan hệ quốc tế...

        Việc xuất bản cuốn sách không những cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp không ngừng đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

                                                                                                       GIAO LINH