Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

nhung-noi-dung-chu-yeu-va-m

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Linh, TS. Nguyễn Tiến Hoàng

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 16.000đ

Cuốn sẽ trình bày những nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI (trong đó bao gồm những nhận định chung về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI); về bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay, tình hình đất nước sau 80 năm cách mạng (1930-2010), 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, cuốn sách cũng đã chỉ ra rõ ràng và cụ thể những nội dung mới và chủ yếu của các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020;  Báo cáo chính trị.

Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

Phần thứ nhất: Nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI

Phần thứ hai: Bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay

Phần thứ ba: Những nội dung chủ yếu của các văn kiện Đại hội XI

Phần thứ tư: Những điểm mới của các văn kiện Đại hội XI


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 

 1. Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh
 2. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay...
 3. Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris
 4. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930 - 2010)
 5. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Sơn (1940 - 2010)
 6. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong...
 8. Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận...
 9. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ XD&BV Tổ quốc Việt Nam.
 10. Đan Phượng - Tầm nhìn và phát triển
 11. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 13. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 14. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 15. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 16. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 17. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 18. Tài liệu học tập LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 19. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở
 20. Tài liệu học tập LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 21. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 22. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 23. Hiện đại hoá giáo dục
 24. Luật thuế TNDN năm 2008 sđ, bs năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 25. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sđ, bs năm 2013
 26. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sđ, bs năm 2005, 2009, 2013
 27. Luật đất đai
 28. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 29. Luật việc làm
 30. Luật tiếp công dân
 31. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao...
 32. Lịch sử Kho xăng dầu VK102 (1974 - 2014)
 33. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời
 34. Những tấm gương bình dị mà cao quý...
 35. Khoa học lãnh đạo - Lý thuyết...
 36. Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố...
 37. QĐPL về cấp và thu hồi chứng chỉ...
 38. LS Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín...
 39. Văn hoá trong chiến lược phát triển của Việt Nam
 40. Luật hợp đồng VN - Bản án và bình luận bản án (Tập 1)
 41. Những khía cạnh lịch sử văn hoá VN và thế giới
 42. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN
 43. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại VN
 44. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Sơn
 45. Hiến pháp nước CHXHCN VN
 46. Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh
 47. Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 48. Đan Phượng - tầm nhìn và phát triển
 49. Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - VN, VN - Lào...
 50. Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - VN,... (Song ngữ)
 51. Tập bài giảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư
 52. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới
 53. Điện Biên Phủ
 54. Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận
 55. Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng
 56. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay...
 57. Giữ gìn bản sắc dân tộc VN trong bối cảnh toàn cầu hoá...
 58. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường
 59. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời
 60. Nghệ thuật ngoại giao VN với cuộc đàm phán Paris

 

 


cuoc-cach-mang-10-ngay


Tác giả: PGS, NGND. Nguyễn Quốc Hùng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Chín mươi lăm năm đã trôi qua kể từ khi cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng lợi (7-11-1917), nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp, nhưng trong lịch sử loài người, chưa từng thấy cuộc cách mạng nào có ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn đến như vậy. Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại, không chỉ với nước Nga mà còn đối với cả thế giới.

Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lênin ở một đất nước rộng 1/6 diện tích thế  giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới – Những giá trị xuyên thế kỷ của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quốc Hùng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nôi. Với tâm huyết của một nhà giáo đã nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về Cách mạng Tháng Mười Nga, với tình cảm sâu nặng với Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, thông qua các bài viết của mình, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh sống động về "Mười ngày rung chuyển thế giới" của Cách mạng Tháng Mười; những ảnh hưởng vang dội của cuộc cách mạng này đối với nhiều quốc gia – từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ Latinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Cuốn sách đã giúp bạn đọc cảm nhận được giá trị lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Cách mạng Tháng Mười đã làm "rung chuyển thế giới", đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, vùng lên đấu tranh đánh đổ hệ thống thuộc địa, xóa bỏ chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của xã hội loài người – kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới. Đó là bước nhảy vọt trong lịch sử phát triển nhân loại, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội, một xu thế tất yếu của lịch sử, đe doạ sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, trong đó có thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ đã trôi qua, thế giới đã có những biến đổi sâu sắc và đầy kịch tính, đã từng chứng kiến những thành tựu vĩ đại của quê hương Cách mạng Tháng Mười và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới, cũng như chứng kiến bước lùi tạm thời của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhưng lịch sử càng lùi xa, thì những giá trị thời đại mà Cách mạng Tháng Mười khai mở đến nay vẫn tồn tại và giữ nguyên giá trị.

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi theo con đường của Lênin vĩ đại - con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đánh giá ảnh hưởng và tác động sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười". Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lựa chọn và dẫn dắt nhân dân ta đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, đó là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với bước tiến hóa của lịch sử dân tộc và xu thế của thời đại.

 


lich-su-phu-nu-Thua-Thien-H

Tác giả: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số trang: 452 trang

Là một vùng đất có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, có chiều sâu văn hóa đặc thù, phụ nữ các dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có những đặc tính, phong cách đáng quý. Những đức tính, phong thái của phụ nữ Thừa Thiên - Huế qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 80 năm (1930-2010), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quyết định tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế (1930-2010).

Cuốn sách được biên soạn một cách có hệ thống những chặng đường mà phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trải qua, phản ánh cụ thể quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, tập trung vào thời kỳ 1930-2010. Cuốn sách cung cấp cho người đọc, trước hết là phụ nữ, hội viên hội phụ nữ các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế những hiểu biết về tổ chức hội của mình, nhận thức đầy đủ hơn vai trò của mình trong quá khứ cũng như hiện tại; trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng, đem tất cả trí tuệ và công sức phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu đẹp.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2011) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách với mong muốn sẽ đáp ứng được yêu cầu của các cấp hội và nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức hội và phong trào phụ nữ của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử.

Cuốn sách sẽ là tư liệu quý để nghiên cứu, tìm hiểu, góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống của quê hương, đất nước.


viet nam

 


Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên)

Số trang: 308

Giá: 51.000 đ

Từ khi chính thức gia nhập ASEAN ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam không ngừng tăng cường phát triển quan hệ song phương lẫn đa phương với các nước trong Hiệp hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu đạt được này đã góp phần giúp Việt Nam tạo lập và củng cố môi trường hòa bình, đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, tranh thủ được các nguồn lực trong khu vực, khai thác lợi thế của ASEAN, phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, quá trình tham gia ASEAN của nước ta, cũng như quan hệ Việt Nam - ASEAN còn hạn chế về chất lượng, hiệu quả và chiều sâu, thiếu những nhân tố cho sự phát triển bền vững, ổn định, lâu dài, v.v..


Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:
Để giúp bạn đọc tìm hiểu thực tiễn hơn 15 năm nước ta gia nhập ASEAN, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xin giới thiệu cuốn sách Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay – Thành tựu, vấn đề và triển vọng do PGS. TS. Nguyễn Thị Quế và PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp đồng chủ biên.

Phần thứ nhất: Việt Nam gia nhập ASEAN và những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay.

Phần thứ hai: Những thành tựu, khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay.

Phần thứ ba: Triển vọng quan hệ Việt Nam – ASEAN và một số giải pháp tăng cường hiệu quả sự tham gia của Việt Nam trong hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020.

 

Đinh Trọng Minh


tu-phe-binh


Số trang: 312 trang

Giá tiền: 52.000đ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc... Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Nghị quyết cũng chỉ rõ một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là: "Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát". Từ đó, Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết một trong những nhóm giải pháp quan trọng đầu tiên là "Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên". Trong đó nêu rõ "các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm đánh giá liên hệ bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống". Đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng của Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và cấp uỷ các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Để thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, phương châm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng, là một trong những tài liệu nhằm phục vụ việc truyên truyền, để các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, nguyên tắc của Đảng ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong đó nêu khái niệm, rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải thực hiện tự phê bình và phê bình; phương châm, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tự phê bình và phê bình; đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề cần tránh và khắc phục trong tự phê bình và phê bình.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số bài viết về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó có các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí tư Nguyễn Phú Trọng  khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Trong các bài phát biểu nói trên, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích đầy đủ, cụ thể, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tự phê bình và phê bình, đồng thời khẳng định tự phê bình và phê bình vừa là một trong những nguyên tắc cơ bản, vừa là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản cách mạng, chân chính. Ngoài ra, còn có 16 bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên dưới các chủ đề khác nhau nhằm phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; khẳng định thang thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là vũ khí sắc bén để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm; để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí, tự phê bình và phê bình vũ khí của đảng viên; cách chuẩn bị để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo; khía cạnh văn hoá trong tự phê bình và phê bình; vì sao tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện có hiệu quả, những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng...

Phần thứ ba: Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), như: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...

Với những nội dung trên, cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng sẽ giúp các cấp uỷ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Cao Văn Thống


Foresight va cach tiep can foresight

Tác giả: GS. TS. Trần Thọ Đạt (Chủ biên)

Số trang: 324

Giá tiền: 64.000 đồng

“Foresight” trong tiếng Anh có nghĩa là sự nhìn xa thấy trước. Đó cũng là một dạng phương pháp, một cách tiếp cận, một công cụ. Dựa vào foresight, người ta có thể chủ động lựa chọn các phương án phát triển cho tương lai, vừa “tích cực” (khai thác được các cơ hội do các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đưa lại), vừa “hiện thực” (đáp ứng được các đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn đặt ra và khả năng bảo đảm về nguồn lực trong phát triển ngành công nghệ thông tin). Đặc biệt, đối với các nước như Việt Nam, với tiềm lực kinh tế và năng lực khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, nếu sớm nắm bắt và làm chủ được công cụ foresight thì có thể tránh được những quyết định chạy theo các xu hướng phát triển một cách thiếu cân nhắc, không đáp ứng những đòi hỏi bức xúc do nhu cầu đất nước đặt ra hoặc dập khuôn theo “lối mòn” của những nước đi trước. Hiện nay trên thế giới nhiều nước đã sử dụng phương pháp foresight, song ở Việt Nam đây là lĩnh vực nghiên cứu còn rất mới.

Nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Foresight và các tiếp cận foresight trong xây dựng chiến lược nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin do GS. TS. Trần Thọ Đạt chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương, đề cập các lý thuyết chung về foresight, phương pháp luận của cách tiếp cận foresight trong xây dựng chiến lược nói chung, chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin nói riêng. Trên cơ sở phân tích tổng quan về ngành công nghệ thông tin và thực trạng nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin ở Việt Nam, các tác giả đã đi sâu phân tích kịch bản ngành công nghệ thông tin và nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin, đồng thời đề ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên cơ sở tiếp cận foresight, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.


Cam nang cham soc suc khoe nguoi cao tuoi o co so

Tác giả: TS. Nguyễn Thế Huệ

Số trang: 196

Vào nửa đầu thế kỷ XX, người Việt Nam sống được tới tuổi 50 đã trở thành “lão nhiêu”, 60 tuổi đã trở thành “lão bạng”, được gia đình, dòng họ và cộng đồng tổ chức khao lão. Từ nửa sau thế kỷ XX, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng lên nhưng sống tới 70 là một sự hiếm có “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Ngày nay, người Việt Nam sống tới 75 tuổi là chuyện bình thường bởi điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng khá hơn, chăm sóc y tế ngày càng tốt hơn... vì thế tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng.

Qua thực tiễn cuộc sống, người cao tuổi luôn đóng vai trò là kho tàng của những tri thức, kinh nghiệm mà không phải sách vở nào cũng có. Để giúp người cao tuổi được sống khỏe mạnh, sống thọ và ngày càng biết thêm nhiều tri thức để chăm sóc sức khỏe cho mình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội xuất bản cuốn sách Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở, của TS. Nguyễn Thế Huệ (Viện Nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam) trong khuôn khổ đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2012.

Cẩm nang này được hoàn thành dựa trên nhiều công trình nghiên cứu, nhiều tài liệu tham khảo kết hợp với những kinh nghiệm thực tế. Đọc Cẩm nang này, người cao tuổi sẽ có thêm hiểu biết về những thay đổi về tâm, sinh lý của tuổi già, những bệnh tật thường gặp và cách phòng tránh; chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi và luyện tập của người cao tuổi… qua đó rút ra nhiều điều bổ ích cho bản thân mình.


Dai-hoi-II

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Tuyên Quang

Số trang: 384 trang

Tuyên Quang - vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc. Chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với vị thế trung tâm đầu não, nơi đây còn là nơi phát nguồn những tư tưởng chỉ dạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức tại Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang đã hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Do vậy, có thể nói, Tuyên Quang đã trở thành địa danh thân thiết và thiêng liêng trong lịch sử dân tộc, nơi khắc ghi những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm diễn ra Đại hội II của Đảng, tháng 2-2011, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến. Những bài phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tham luận trong Hội thảo được xuất bản thành cuốn Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến. Hướng về cội nguồn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều bài phát biểu, bài viết khẳng định vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến của Tuyên Quang cũng như những đóng góp của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong việc xây dựng và bảo vệ Thủ đô kháng chiến, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; làm sáng tỏ thêm những giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại hội và phát huy những giá trị đó trong quá trình đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các bài phát biểu, bài viết được phân bố, sắp xếp một cách rõ ràng, có hệ thống, được kết cấu gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Một số hình ảnh, bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Tuyên Quang

Phần thứ hai: Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến (Kỷ yếu Hội thảo)

Cuốn sách là tài liệu quý đối với công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.


luat-bao-hiem

Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

Số trang: 288 trang

Số tiền: 38.000đ

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, là một trong những loại hình bảo hiểm y tế xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngày 14 tháng 11 năm 2008 tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật bảo hiểm y tế, đây là một đạo luật quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác bảo hiểm y tế trong giai đoạn tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Để cụ thể hóa Luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật về đối tượng, mức đóng, hỗ trợ; về phương thức thanh toán, chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng cụ thể.

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Luật không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.


 1. Kỷ yếu sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
 2. 100 nhà kinh tế nổi tiếng
 3. Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng
 4. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn... tổ chức chính trị xã hội
 5. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng
 6. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn... trường trung học phổ thông
 7. LS truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Bạch Đằng
 8. Luật điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và VBHDTH
 9. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ( Hỏi - Đáp )
 10. Công ty tại Việt Nam Tình huống - tranh chấp - bình luận
 11. Lịch sử Báo Cao Bằng (1964 - 2014)
 12. Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án
 13. Luật xử lý vi phạm hành chính
 14. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 1975)
 15. Bộ luật dân sự
 16. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị xã Phú Xuân (1930 - 2010)
 17. Lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên (1927 - 2010)
 18. Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Păh (1945 - 2012 )
 19. Luật khiếu nại
 20. Quản lý văn hoá VN trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
 21. Mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 22. Tôn Đức Thắng - Một con người bình thường - vĩ đại
 23. Luật quảng cáo năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 24. Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Trạch (1930-2010)
 25. Từ điển tổ chức và công tác tổ chức
 26. Người của đất
 27. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa (1945 - 2013)
 28. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 29. Luật tài nguyên nước năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 30. Quy định pháp luật đối với lao động nữ
 31. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Min
 32. Triết học hiện đại Pháp những điểm gặp gỡ ở Việt Nam
 33. Luật thi hành án hình sự
 34. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín (1988-2010)
 35. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 36. Giáo trình lịch sử Đảng CSVN
 37. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 38. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 39. Luật các tổ chức tín dụng
 40. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật
 41. Cuộc đời và binh nghiệp - Hồi ký
 42. Luật thương mại
 43. Luật bình đẳng giới
 44. Ngân hàng Thương mại Việt Nam với quá trình hội nhập quốc tế
 45. Tín dụng bất động sản và bong bóng bất động sản ở Việt nam
 46. Nhà ở cao tầng ở các đô thị lớn - Từ kinh nghiệm của Trung Quốc
 47. Luật trọng tài thương mại
 48. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử phạt... trong lĩnh vực hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành
 49. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 50. Luật cán bộ, công chức
 51. Kinh nghiệm sáp nhập... Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 52. Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

 

 

 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l