Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

nhung-noi-dung-chu-yeu-va-m

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Linh, TS. Nguyễn Tiến Hoàng

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 16.000đ

Cuốn sẽ trình bày những nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI (trong đó bao gồm những nhận định chung về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI); về bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay, tình hình đất nước sau 80 năm cách mạng (1930-2010), 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, cuốn sách cũng đã chỉ ra rõ ràng và cụ thể những nội dung mới và chủ yếu của các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020;  Báo cáo chính trị.

Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

Phần thứ nhất: Nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI

Phần thứ hai: Bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay

Phần thứ ba: Những nội dung chủ yếu của các văn kiện Đại hội XI

Phần thứ tư: Những điểm mới của các văn kiện Đại hội XI


 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

doi-moi-nang-cao

Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - PGS. TS. Lê Quốc Lý (Đồng chủ biên)

Số trang: 628 trang

Giá tiền: 97.000đ

Cuốn sách gồm 32 bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở phân tích, lý giải để tìm ra nguyên nhân yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, các nhà khoa học đưa ra các cơ sở khoa học và giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu, kỳ vọng trong môi trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập.

Các bài viết trong cuốn sách gồm 4 nội dung chính:

- Một là, những luận bàn về vị trí, vai trò, bản chất và sự cần thiết của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như việc thực thi các vai trò đó của hệ thống doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

- Hai là, những phân tích, bình luận đa chiều về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay theo các góc nhìn của kiểm toán, của cơ quan đầu tư, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý cũng như của người trong cuộc.

- Ba là, những nghiên cứu chuyên sâu về từng khía cạnh của doanh nghiệp nhà nước như cán bộ, ngân hàng, mô hình hoạt động…

- Bốn là, những nghiên cứu về nước ngoài để rút ra bài học cho Việt Nam.


Cong nghiep hoa hien dai hoa o CHDCND Lao

Tác giả: TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng

Số trang: 268

Giá tiền: 62.000 đồng

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tình hình kinh tế - xã hội và quá trình tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề của TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Luăng Prabăng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, trong đó tập trung nêu bật cơ sở lý luận của tính tất yếu khách quan và những kinh nghiệm có ý nghĩa đối với việc tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đồng thời, phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những yêu cầu đặt ra cần tiếp tục tạo tiền đề đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước Triệu voi. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, tác giả đã đề xuất, luận giải có căn cứ khoa học định hướng và giải pháp tiếp tục tạo tiền đề cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay.


Cam nang cham soc suc khoe nguoi cao tuoi o co so

Tác giả: TS. Nguyễn Thế Huệ

Số trang: 196

Vào nửa đầu thế kỷ XX, người Việt Nam sống được tới tuổi 50 đã trở thành “lão nhiêu”, 60 tuổi đã trở thành “lão bạng”, được gia đình, dòng họ và cộng đồng tổ chức khao lão. Từ nửa sau thế kỷ XX, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng lên nhưng sống tới 70 là một sự hiếm có “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Ngày nay, người Việt Nam sống tới 75 tuổi là chuyện bình thường bởi điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng khá hơn, chăm sóc y tế ngày càng tốt hơn... vì thế tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng.

Qua thực tiễn cuộc sống, người cao tuổi luôn đóng vai trò là kho tàng của những tri thức, kinh nghiệm mà không phải sách vở nào cũng có. Để giúp người cao tuổi được sống khỏe mạnh, sống thọ và ngày càng biết thêm nhiều tri thức để chăm sóc sức khỏe cho mình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội xuất bản cuốn sách Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở, của TS. Nguyễn Thế Huệ (Viện Nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam) trong khuôn khổ đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2012.

Cẩm nang này được hoàn thành dựa trên nhiều công trình nghiên cứu, nhiều tài liệu tham khảo kết hợp với những kinh nghiệm thực tế. Đọc Cẩm nang này, người cao tuổi sẽ có thêm hiểu biết về những thay đổi về tâm, sinh lý của tuổi già, những bệnh tật thường gặp và cách phòng tránh; chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi và luyện tập của người cao tuổi… qua đó rút ra nhiều điều bổ ích cho bản thân mình.


Tai lieu phuc vu viec to chuc lay yk nhan dan ve Du thao HP 92

Tác giả: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Số trang: 252

Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02-01-2013 và kết thúc vào ngày 31-3-2013. Tiếp đó, ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi, thi hành Hiến pháp.

Đảng và Nhà nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng, ban hành các văn bản làm tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhằm thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 biên soạn, biên tập.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Các bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phần thứ hai: Các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


kinh-te-the-gioi

Tác giả: Angus Maddison

Số trang: 672 trang

Giá tiền: 171.000đ

Trong lịch sử, phần đông các công trình nghiên cứu về kinh tế thế giới mới chỉ đề cập đến một khía cạnh, một mảng vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn. Những nghiên cứu trên chưa thể cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Đứng từ góc độ đó, việc xuất bản một công trình nghiên cứu về nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dựa trên những kinh nghiệm có được trong hoạt động thực tiễn, Angus Maddison đã cho xuất bản cuốn Kinh tế thế giới – Một thiên niên kỷ phát triển.

“Cuốn sách có phạm vi rộng hơn bất kể ấn bản nào của OECD trước đây (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và thực sự vượt trội hơn tất cả các ấn bản (cùng đề tài) trên phạm vị toàn cầu vì: Thứ nhất, phạm vi phân tích sâu và rộng. Thứ hai, là một cuốn sách lịch sử kinh tế có giới hạn nghiên cứu cả về mặt địa lý và lịch sử. Thứ ba, mặc dù ông tiếp cận trên khía cạnh kinh tế nhưng cuốn sách không chỉ bó hẹp trong khía cạnh này mà còn căn cứ vào nhiều ngành khác như lịch sử, địa lý, nhân khẩu học và nhiều ngành khác để đi tới kết luận; phạm vi nghiên cứu đa ngành tạo cho cuốn sách có giá trị lớn.” Đó là những lời của Donald Johnston – Tổng thư ký OECD dành để nói về cuốn sách.

Với kết cấu chính gồm 3 chương, cuốn sách tập trung nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Tác giả đã phác họa một bức tranh toàn diện về nền kinh tế thế giới với phạm vi nghiên cứu trải khắp các khu vực, các quốc gia, các vùng khác nhau theo suốt tiến trình lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, ngoài những nội dung chính được phân tích, cuốn sách còn cung cấp một khối lượng lớn các con số thống kê về mức tăng trưởng GDP, bình quân GDP trên đầu người, về dân số, lao động, việc làm, năng suất lao động, cán cân xuất, nhập khẩu… của kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ thông qua các bảng biểu, các phụ lục trong cuốn sách. Đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá giúp các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản ký có thể nắm rõ được bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới trong thiên niên kỷ qua, trên cơ sở đó để xây dựng chiến lược phát triển trong thiên niên kỷ này.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách phát triển và đông đảo độc giả có thể tiếp cận với những công trình nghiên cứu của Angus Maddison trong xây dựng và hoạch định chính sách phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chuyển đổi nền kinh tế trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; phục vụ cho việc nghiên cứu riêng của từng lĩnh vực.


atruyenthongly-thuyet

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Truyền thông là hiện tượng xã hội phổ biến, ra đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá nhân cũng như các nhóm và cộng đồng xã hội nói chung.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ về mọi mặt hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên, trong khi ở các nước phương Tây, cùng với sự phát triển về lý thuyết, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ truyền thông đã đến trình độ cao về mọi phương diện thì ở Việt Nam, ngay cả thuật ngữ "truyền thông" cũng chỉ mới được phổ biến khoảng hơn mười năm trở lại đây.

Trước những đòi hỏi của thực tế, đồng thời để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản do PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng biên soạn.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng; cũng như cung cấp một số nội dung, khái niệm, kỹ năng, tình huống, cơ chế, chức năng... của một số loại hoạt động truyền thông; chu trình, việc lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá, phương pháp sử dụng trong giám sát, đánh giá và các hoạt động để duy trì hoạt động truyền thông.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ truyền thông nội cá nhân đến việc giao tiếp liên cá nhân. Nhưng dù ở cấp độ nào thì truyền thông cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân cũng như hình thành diện mạo văn hóa của mỗi con người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động, và sức lan tỏa, sức truyền dẫn của nó tới công chúng.

Cuốn sách là sự tổng kết đúc rút từ nhiều tài liệu và kinh nghiệm của các nước. Do vậy, đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và sinh viên nói chung ở nước ta hiện nay.


1. Trên những trận địa phòng không; Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

2. Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Lê Văn Giảng - Cao Văn Thống )

3. Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

4. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đức, ThS. Phan Văn Hùng

5. C.Mác và Ăngghen tuyển tập - Tập II Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

6. Hồ Chí Minh tuyển tập - Tập III Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

7. Luật lưu trữ; Tác giả: QH

8. Luật tố cáo; Tác giả: QH

9. Luật đo lường; Tác giả: QH

10. Luật khiếu nại; Tác giả: QH

11. Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH

12. Cẩm nang kiểm toán viên; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu

13. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia

14. Quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; Tác giả: CP

15. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

16.Văn kiện Quốc hội toàn tập 8 (1992 - 1997), Quyển 3, 1995 - 1996; Tác giả: QH

17. Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948 - 1954); Tác giả: vBCHĐB huyện Đan PhượnBCHĐB huyện Đan Phượng

18. 100 câu hỏi - đáp về nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của thôn, tổ dân phố; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

19. Các văn bản thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010 - 2015; Tác giả: BCHĐB huyện Đan Phượng

20. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới; Tác giả: TS. Nguyễn Danh Tiên

21. Phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng (1912 - 1936); Tác giả: BCHĐB tỉnh Đắk Nông

22. Hỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xãHỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

23. Những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng; Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh
(Sưu tầm, tuyển chọn)

24. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam; Tác giả: Lưu Văn Lợi

25. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020; Tác giả: GS,TS. Mai Ngọc Cường
( Chủ biên )

26. Luật thanh tra năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

27. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam; Tác giả: Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự

28. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

29. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Tác giả: Trương Hải Cường

30. Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

31. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng; Tác giả: Nguyễn Ngọc Đán - Cao Văn Thống (Đồng chủ biên)

32. Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) - TS. Đỗ Thị Thu Hằng

33. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2015; Tác giả: TS. Nguyễn Bá Ân (Chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Vịnh và cộng sự


Tien trinh hoi nhap TTCK VN vao ASEAN

Tác giả: TS. Trần Quang Phú

Số trang: 284

Giá tiền: 48.000đ

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực trên nhiều lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục… trong đó, hội nhập kinh tế giữ vị trí then chốt. Là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế  nói chung và thị trường chứng khoán khu vực nói riêng.

Sau hơn một thập niên ra đời và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những thành tựu đáng ghi nhận với quy mô hơn 642 công ty và quỹ đầu tư niêm yết (mức vốn hóa đạt khoảng 39% GDP), trên 1.000.000 tài khoản của nhà đầu tư, 105 công ty chứng khoán, 46 công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, nếu so sánh với các thị trường chứng khoán trong khu vực như Malayxia, Thái Lan, Inđônêxia, Philíppin thì thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều hạn chế cả về chất và lượng. Chính vì vậy, muốn hội nhập thành công vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN thì Việt Nam cần phải có một chiến lược tổng thể để hoàn thiện các tiền đề nội lực và lộ trình hội nhập với một mô hình hợp lý, chú trọng làm rõ về mặt lý luận cũng như thực tiễn tiến trình hội nhập vào loại thị trường đặc biệt này.

Cuốn sách Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán ASEAN đến năm 2020 do TS. Trần Quang Phú chủ biên, sẽ cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống các tiền đề lý luận và thực tiễn về quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập vào thị trường chứng khoán ASEAN.

Chỉ với 282 trang sách khổ 14,5 x 20,5cm, tác giả đã hệ thống hóa các quan điểm hiện đại về vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; về kinh nghiệm hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia chuyển đổi (cụ thể là hội nhập thị trường chứng khoán của Cộng hòa Séc, Ba Lan vào EU); hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia trong khu vực ASEAN (như Inđônêxia, Malayxia, Philíppin); về thực tiễn tạo lập tiền đề và quá trình hội nhập vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN của Việt Nam; và từ việc phân tích một cách khoa học, cụ thể về những hạn chế trong quá trình tạo lập các tiền đề nội lực và hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN của thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN đến năm 2020.

Chắc chắn cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà hoạch định trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, xây dựng mô hình hội nhập cũng như kiểm soát quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sao cho đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.


Mo hinh tap doan KTNN o VN den nam 2020

Tác giả: GS. TS. Phạm Quang Trung

Số trang: 352

Giá tiền: 57.000 đồng

Trên thế giới, tập đoàn kinh tế đã xuất hiện rất sớm cùng với quá trình tích tụ và tập trung tư bản nửa cuối thế kỷ XIX. Dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra như vũ bão, các tập đoàn kinh tế có vị thế ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc gia và thế giới.

Ở Việt Nam, trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo ra những “trụ cột” kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Sự ra đời của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua ở nước ta cho thấy vai trò đầu tàu, chi phối, bảo đảm việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tế hoạt động của các tập đoàn kinh tế đã và đang nổi lên không ít các vấn đề bất cập, gây bức xúc trong xã hội. Trước tình hình đó, việc tìm hiểu và luận giải một cách sâu sắc về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đang là một đòi hỏi bức thiết không chỉ đối với giới nghiên cứu mà còn đối với đông đảo các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách.

Để góp phần tìm hiểu và làm rõ hơn những vấn đề liên quan tới mô hình tổ chức, mô hình quản lý, mô hình kiểm soát,… của các tập đoàn kinh tế nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020 do GS. TS. Phạm Quang Trung làm chủ biên.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm có 3 chương đã đi sâu vào: hệ thống hóa các quan niệm khác nhau về tập đoàn kinh tế, tập đoàn kinh tế nhà nước và khẳng định về mặt lý luận không có một mô hình tập đoàn chung, tối ưu cho mọi tập đoàn kinh tế khác nhau; thông qua việc nghiên cứu một số tập đoàn kinh tế tiêu biểu trên thế giới và nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển tập đoàn kinh tế của Mỹ, Đức, Trung Quốc, Xingapo và Nhật Bản để rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách phân tích rõ nét và tương đối toàn diện thực trạng mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Namhiện nay trên các mặt: cấu trúc sở hữu, liên kết, cơ cấu tổ chức, cơ cấu vận hành trong nội bộ, về kiểm soát nội bộ trong tập đoàn kinh tế nhà nước. Từ việc nghiên cứu tổng kết quá trình hình thành, phát triển và thực trạng mô hình và hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam, cuốn sách đã đưa ra những đánh giá chủ yếu về những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong hoạt động của mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam. Các tác giả cũng đã đưa ra các chủ trương, định hướng về hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những định hướng chủ yếu đối với phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, cuốn sách đã đưa ra 7 giải pháp và 2 kiến nghị về hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đến năm 2020.


lich-su-van-phong-Son-La

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La

Số trang: 276 trang

Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La được hình thành và phát triển trong những ngày đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn. Nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử văn phòng Tỉnh ủy Sơn La (1946-2005).

Cuốn sách được tổ chức biên soạn công phu, nghiêm túc với nguồn tư liệu phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh; khẳng định và làm sáng rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy, sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy qua các giai đoạn cách mạng; bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cũng khẳng định truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của Văn phòng; phát huy tinh thần, sáng tạo, đổi mới nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Sơn La vươn lên phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, cuốn sách còn rút ra những bài học kinh  nghiệm mà các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đúc kết được trong quá trình hoạt động.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l