Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

nhung-noi-dung-chu-yeu-va-m

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Linh, TS. Nguyễn Tiến Hoàng

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 16.000đ

Cuốn sẽ trình bày những nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI (trong đó bao gồm những nhận định chung về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI); về bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay, tình hình đất nước sau 80 năm cách mạng (1930-2010), 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, cuốn sách cũng đã chỉ ra rõ ràng và cụ thể những nội dung mới và chủ yếu của các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020;  Báo cáo chính trị.

Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

Phần thứ nhất: Nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI

Phần thứ hai: Bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay

Phần thứ ba: Những nội dung chủ yếu của các văn kiện Đại hội XI

Phần thứ tư: Những điểm mới của các văn kiện Đại hội XI