cmnsvn

Trang chủ Pháp luật Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)

luat-phong-chong-ma-tuyTác giả: Quốc hội

Số trang: 92 trang

Giá tiền: 17.000đ

Luật phòng, chống ma túy đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 9-12-2000, có hiệu lực từ ngày 1-6-2001. Sau hơn 7 năm thi hành Luật, trước những đòi hỏi từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống ma túy, một số quy định của Luật tỏ ra bất cập. Do vậy, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, ngày 3-6-2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về phòng, chống ma túy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.

Để giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ các quy định của Luật phòng, chống ma túy từ khi ban hành cho đến nay, cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 và Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) được “nhất thể hóa” từ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008.