Hướng dẫn phương pháp khuyến nông

Huong-dan-phuong-phap-khuyen-nongTác giả: TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 110 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Nội dung cuốn sách đề cập đến: một số vấn đề chung về khuyến nông và hoạt động khuyến nông; tổ chức khuyến nông ở Việt Nam cũng như­ vai trò, chức năng của tổ chức khuyến nông hiện tại và trong tư­ơng lai; cán bộ khuyến nông và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; đối tư­ợng của khuyến nông và các ph­ương pháp cần sử dụng để thực hiện tốt công tác khuyến nông ở các cấp; cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông ở các cấp cũng như­ ph­ương pháp đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông và kết quả hoạt động của cán bộ khuyến nông...

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nâng cao hiểu biết giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nâng cao trình độ dân trí trong đời sống nông thôn.