Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

 

alt Tác giả: TS. Lô Quốc Toàn

Cuốn sách là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, tác giả đã nêu phương hướng và hệ giải pháp nhằm phát triển nguồn cán bộ này một cách vững mạnh.

      Nội dung cuốn sách gồm ba chương. Chương I tập trung nghiên cứu các khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số. Công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong chiến lược cán bộ nói riêng. Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số vừa là vấn đề lý luận cơ bản, vừa là một vấn đề thực tiễn cấp bách trong giải quyết vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Chương II đi sâu phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Miền núi phía Bắc nước ta là một vùng lãnh thổ rộng lớn, gồm 15 tỉnh, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng cư trú, đồng thời cũng là một vùng mà tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn gặp những khó khăn so với cả nước. Đội ngũ cán bộ các dân tộc thiểu số ở đây phát triển không đều, nhiều địa phương thiếu cán bộ đến mức trầm trọng. Nghiên cứu thực trạng nhằm tìm ra giải pháp phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện khu vực, đáp ứng yêu cầu khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề rất cấp bách hiện nay.

Trong chương III tác giả đưa ra một số phương hướng và hệ giải pháp phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần từng bước xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Cuốn sách gồm 240 trang, giá 41.000đ.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Phat trien kinh te tri thuc tren dia ban HN

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Dương – TS. Nguyễn Thành Công (Đồng chủ biên)

Số trang: 480 trang

Hiện nay, trên thế giới, công nghiệp hóa không chỉ gắn với các mục tiêu, giải pháp có “tính chất truyền thống”  mà phải đạt tới mục tiêu hiện đại và dựa trên các công cụ, giải pháp hiện đại với sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của các nghành công nghệ cao, tạo thành nền tảng cho một hệ thống công nghệ mới của thế kỷ XXI - công nghệ của nền kinh tế tri thức. Hệ thống công nghệ mới này đã và đang làm biến đổi sâu sắc các quá trình sản xuất, cách thức sản xuất, kinh doanh  và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội loài người. Đây không chỉ là cuộc cách mạng trong kỹ thuật, trong kinh tế mà còn là cách mạng trong các khái niệm, tư duy, cách sống, cách làm việc và trong các quan hệ xã hội… Kinh tế tri thức vừa là con đường vừa là động lực cho sự phát triển chung của mọi quốc gia.

Việt Nam đang ở thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một sự nghiệp vô cùng khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có bước đi mang bản sắc dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tiễn  của đất nước, đồng thời phải thỏa mãn những quy luật chung tất yếu. Để đạt được điều đó, Việt Nam không thể không đi vào “guồng quay” chung của nhân loại và không thể không hướng đến  phát triển kinh tế tri thức.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị  của cả nước, cùng với những tiềm năng sẵn có, Hà Nội được coi là một trong những thành phố đi tiên phong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến đến kinh tế tri thức. Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm thông tin cũng như các phân tích, đánh giá, nhận định của các nhà khoa học đối với mục tiêu đạt đến một nền kinh tế tri thức ở Việt Nam mà Thủ đô Hà Nội là một bức tranh sống động, vừa có tính chung của cả nước vừa có tính đặc thù riêng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát triển kinh tế tri thức trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức biên soạn, TS. Nguyễn Đình Dương – TS. Nguyễn Thành Công (Đồng chủ biên)

Cuốn sách  hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tri thức để vận dụng phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam và Hà Nội; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng kinh tế tri thức trong những năm qua với những thành tựu, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm hướng tới đề xuất mục tiêu, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế tri thức trên địa Hà Nội giai đoạn  2011-2020.

Từ sự nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tri thức cuốn sách tập trung phân tích đánh giá các yếu tố tiềm năng, nguồn lực, tổng quan thực trạng phát triển  kinh tế Thủ đô theo hướng kinh tế tri thức giai đoạn 2000-2020 (tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và hiệu quả; phát triển các ngành, lĩnh vực trình độ cao, chất lượng cao; chất lượng nguồn lực nhân lực và năng lực khoa học-công nghệ; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế tri thức…), để từ đó đề xuất quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm có tính khả thi nhằm phát triển kinh tế tri thức Thủ đô Hà Nội trong những năm tới.


doi-moi-nang-cao

Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - PGS. TS. Lê Quốc Lý (Đồng chủ biên)

Số trang: 628 trang

Giá tiền: 97.000đ

Cuốn sách gồm 32 bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở phân tích, lý giải để tìm ra nguyên nhân yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, các nhà khoa học đưa ra các cơ sở khoa học và giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu, kỳ vọng trong môi trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập.

Các bài viết trong cuốn sách gồm 4 nội dung chính:

- Một là, những luận bàn về vị trí, vai trò, bản chất và sự cần thiết của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như việc thực thi các vai trò đó của hệ thống doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

- Hai là, những phân tích, bình luận đa chiều về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay theo các góc nhìn của kiểm toán, của cơ quan đầu tư, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý cũng như của người trong cuộc.

- Ba là, những nghiên cứu chuyên sâu về từng khía cạnh của doanh nghiệp nhà nước như cán bộ, ngân hàng, mô hình hoạt động…

- Bốn là, những nghiên cứu về nước ngoài để rút ra bài học cho Việt Nam.


Mo hinh tap doan KTNN o VN den nam 2020

Tác giả: GS. TS. Phạm Quang Trung

Số trang: 352

Giá tiền: 57.000 đồng

Trên thế giới, tập đoàn kinh tế đã xuất hiện rất sớm cùng với quá trình tích tụ và tập trung tư bản nửa cuối thế kỷ XIX. Dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra như vũ bão, các tập đoàn kinh tế có vị thế ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc gia và thế giới.

Ở Việt Nam, trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo ra những “trụ cột” kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Sự ra đời của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua ở nước ta cho thấy vai trò đầu tàu, chi phối, bảo đảm việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tế hoạt động của các tập đoàn kinh tế đã và đang nổi lên không ít các vấn đề bất cập, gây bức xúc trong xã hội. Trước tình hình đó, việc tìm hiểu và luận giải một cách sâu sắc về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đang là một đòi hỏi bức thiết không chỉ đối với giới nghiên cứu mà còn đối với đông đảo các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách.

Để góp phần tìm hiểu và làm rõ hơn những vấn đề liên quan tới mô hình tổ chức, mô hình quản lý, mô hình kiểm soát,… của các tập đoàn kinh tế nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020 do GS. TS. Phạm Quang Trung làm chủ biên.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm có 3 chương đã đi sâu vào: hệ thống hóa các quan niệm khác nhau về tập đoàn kinh tế, tập đoàn kinh tế nhà nước và khẳng định về mặt lý luận không có một mô hình tập đoàn chung, tối ưu cho mọi tập đoàn kinh tế khác nhau; thông qua việc nghiên cứu một số tập đoàn kinh tế tiêu biểu trên thế giới và nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển tập đoàn kinh tế của Mỹ, Đức, Trung Quốc, Xingapo và Nhật Bản để rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách phân tích rõ nét và tương đối toàn diện thực trạng mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Namhiện nay trên các mặt: cấu trúc sở hữu, liên kết, cơ cấu tổ chức, cơ cấu vận hành trong nội bộ, về kiểm soát nội bộ trong tập đoàn kinh tế nhà nước. Từ việc nghiên cứu tổng kết quá trình hình thành, phát triển và thực trạng mô hình và hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam, cuốn sách đã đưa ra những đánh giá chủ yếu về những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong hoạt động của mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam. Các tác giả cũng đã đưa ra các chủ trương, định hướng về hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những định hướng chủ yếu đối với phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, cuốn sách đã đưa ra 7 giải pháp và 2 kiến nghị về hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đến năm 2020.


Quy che quy trinh ve cong tac kiem tra giam sat va ky luat dang

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 252

Giá tiền: 34.000đ

Cuốn sách Quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cung cấp 8 văn bản với nội dung: hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Điều lệ Đảng khóa XI; Quy chế giám sát trong Đảng và hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng; Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các hướng dẫn, quy định, quy chế, quy trình trên giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên nắm vững và có cơ sở, điều kiện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.


LUAT-DAT-DAI

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 29.000đ

Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004, thay thế Luật đất đai năm 1993.

Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật đất đai năm 2003 không còn phù hợp với thực tiễn đất nước. Do đó, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009; ngày 19-6-2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật đất đai năm 2003. Ngày 24-11-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật tố tụng hành chính, trong đó đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010. Nội dung cuốn sách gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2099 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật tố tụng hành chính 2010 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật này (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Văn bản Luật đất đai hợp nhất qua các lần ban hành năm 2003 và sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010.


lchudangbosondong

Tác giả: BCH Đảng bộ huyện Sơn Động

Số trang: 404 trang

Sơn Động là huyện vùng cao ở phía đông bắc tỉnh Bắc Giang. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quân sự, kinh tế, chính trị, là cửa ngõ của vùng chiến lược Đông Bắc rộng lớn. Với những những thành tích và đóng góp to lớn của quân và dân các dân tộc huyện trong đấu tranh cách mạng, xây dựng Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Động (1945-2000).

Cuốn sách ghi lại quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang và sự nghiệp xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động, đồng thời nêu bật những thành tựu dã đạt được, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thồng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đứng dậy lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, thành lập và bảo vệ chính quyền cách mạng (tháng 3-1945 – tháng 12-1946); Chương II: Lãnh đạo quân và dân Sơn Động kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ ngày 19-12-1946 đến cuối năm 1950);

Chương III: Xây dựng Sơn Động thành hậu phương vững mạnh, góp phấn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn (tháng 11-1950 – tháng 7-1954);

Chương IV: Khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1965);

Chương V: Lãnh đạo quân và dân trong huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiến tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965-1975)

Chương VI: Đảng bộ huyện Sơn Động thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Chương VII: Thực hiện đường lối đổi mới (1986-1996)

Chương VIII: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2010)


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l