Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

 

alt Tác giả: TS. Lô Quốc Toàn

Cuốn sách là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, tác giả đã nêu phương hướng và hệ giải pháp nhằm phát triển nguồn cán bộ này một cách vững mạnh.

      Nội dung cuốn sách gồm ba chương. Chương I tập trung nghiên cứu các khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số. Công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong chiến lược cán bộ nói riêng. Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số vừa là vấn đề lý luận cơ bản, vừa là một vấn đề thực tiễn cấp bách trong giải quyết vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Chương II đi sâu phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Miền núi phía Bắc nước ta là một vùng lãnh thổ rộng lớn, gồm 15 tỉnh, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng cư trú, đồng thời cũng là một vùng mà tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn gặp những khó khăn so với cả nước. Đội ngũ cán bộ các dân tộc thiểu số ở đây phát triển không đều, nhiều địa phương thiếu cán bộ đến mức trầm trọng. Nghiên cứu thực trạng nhằm tìm ra giải pháp phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện khu vực, đáp ứng yêu cầu khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề rất cấp bách hiện nay.

Trong chương III tác giả đưa ra một số phương hướng và hệ giải pháp phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần từng bước xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Cuốn sách gồm 240 trang, giá 41.000đ.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Mot so van de co ban ve CSXH o VN hien nay

Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 404

Giá tiền: 65.000 đồng

Chính sách xã hội là vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, việc thực hiện chính sách xã hội ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục.

Để giúp bạn đọc hình dung được một phần bức tranh toàn cảnh chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên).

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: các tác giả giới thiệu một cách khái quát về đặc điểm, mục tiêu, nguyên tắc và quá trình chính sách xã hội, cũng như hệ thống các chính sách xã hội phổ biến ở các nước và những nội dung có khả năng vận dụng ở nước ta. Phần thứ hai: các tác giả đề cập thực trạng với những thành tựu đạt được cũng những hạn chế, vướng mắc của chính sách xã hội dưới góc độ các lĩnh vực như: chính sách về thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội; chính sách việc làm; chính sách cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản; cung ứng các dịch vụ xã hội cá nhân; chính sách đối với người có công; chính sách bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những giải pháp và một số khuyến nghị về xây dựng hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam những năm tới.


giao_trinh_chinh_tri_hoc


Tác giả: Học viện Chính sách và Phát triển - PGS, TS. Trần Đình Thảo (Chủ biên)

Số trang: 218 trang

Giá tiền: 53.000 đ

Chính trị học với tư cách là một môn khoa học đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các nước tư bản phát triển như Mỹ, Pháp, Anh… Đó là vì lợi ích quốc gia, lợi ích tư bản chủ nghĩa và đòi hỏi của việc quản lý tư bản hiện đại. Khoa học chính trị trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho sự thống trị của giai cấp tư sản.

Đối với nước ta hiện nay, trong xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, việc đổi mới hệ thống chính trị đã và đang được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Nó không chỉ nhằm thực hiện dân chủ hóa đời sống chính trị đất nước, và còn là điều kiện và nhân tố bảo đảm cho sự tiếp tục đổi mới kinh tế có hiệu quả. Vấn đề dân chủ hóa và đổi mới hệ thống chính trị đòi hỏi chúng ta phải có những kiến thức chính trị cần thiết, những tri thức ở tầm khoa học.

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chính trị học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Chính sách và phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xuất bản Giáo trình Chính trị học do PGS, TS. Trần Đình Thảo (Chủ biên).

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về chính trị học; hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam; văn hóa chính trị và văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay; các xu hướng chính trị đương đại.

Cuốn sách gồm bảy chương, mỗi chương được trình bày theo kết cấu: Mục đích yêu cầu; Một số thuật ngữ cơ bản; Nội dung; Câu hỏi ôn tập; Tài liệu tham khảo để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung của từng chương mục.

Chương 1: Nhập môn Chính trị học

Chương 2: Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam

Chương 3: Quyền lực chính trị

Chương 4: Đảng chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 5: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chương 6: Văn hóa chính trị và văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay

Chương 7: Các xu hướng chính trị đương đại.


cong-nghiep-hoa-hien-dai

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 38.000đ

Cuốn sách làm rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta cũng như nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay; và đưa ra các giải pháp hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là “xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp… có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xem xét, đánh giá kinh tế, xã hội trong thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn

Chương II: Thực trạng kinh tế, xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương III: Một số quan đểm, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.


To Huu nha cach mang - nha tho

Tác giả: Đoàn Trọng Huy

Số trang: 288 trang

Tố Hữu là nhà cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng, người chiến sĩ cộng sản sắt son một lòng vì Đảng vì dân, đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, cuốn sách Tố Hữu – Nhà cách mạng, nhà thơ: Biên niên sự kiện và tác phẩm của tác giả Đoàn Trọng Huy, như một biên niên bao gồm cả sự kiện cách mạng và sự kiện văn học.

Về mặt lịch sử, cuốn sách ghi vắn tắt những sự kiện quan trọng của thế giới và Việt Nam – chủ yếu trong thế kỷ XX, có liên quan tới Tố Hữu với những hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ và nhất là với thơ của ông. Những tác phẩm của ông là những bài ca cách mạng, phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử, hừng hực tính chiến đấu và đậm chất trữ tình, có sức động viên, lôi cuốn mạnh mẽ với đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tố Hữu từng nói: “Đối với tôi, làm thơ là làm cách mạng bằng thơ. Vì vậy, thơ (văn) xét cho cùng cũng là hoạt động cách mạng của Tố Hữu.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu của tác giả về những chặng đường cách mạng và làm thơ của Tố Hữu. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

-          Phần thứ nhất: Biên niên sự kiện Tố Hữu – Nhà cách mạng – Nhà thơ

-          Phần thứ hai: Thư mục Tố Hữu: Tác phẩm và về tác phẩm


Quan ly NN ve BCVT va CNTT

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

Số trang: 356

Giá tiền: 58.000 đồng

Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông đã liên tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghệ cao đóng vai trò động lực cho việc thúc đẩy các ngành khác. Tổ chức và quản lý của ngành cũng từng bước được đổi mới: tách quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là quá trình hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tác động mạnh đến bưu chính, viễn thông. Tất cả  những tác động đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là một trong các nội dung quan trọng được đưa vào “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông, đưa pháp luật chuyên ngành đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (Dùng cho đào tạo cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh) do TS. Lê Minh Toàn biên soạn.

Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm: hệ thống cơ quan quản lý, quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, internet, thanh tra và xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt là các cán bộ quản lý, viên chức đang làm việc tại các sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa và thông tin tại các tỉnh, thành phố; mà còn góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các học viên, sinh viên đang theo học các hệ đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trung tâm đào tạo của ngành và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.


1. Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác cà cạnh tranh, luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Chủ biên)

2. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

3. Giải pháp thay thế sự im lặng - Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia châu Âu; Tác giả: Transparency International (Tổ chức minh bạch quốc tế)

4. Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học; Tác giả: Nguyễn Văn Kim

5. Giáo trình Lôgíc học (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn); Tác giả: GS,TS. Lê Hữu Nghĩa - GS,TS. Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên)

6. Cẩm nang công tác Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Hội CCB Việt Nam)

7. Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị; Tác giả: GS,TS. Lưu Văn Sùng

8. Đại biểu Quốc hội khóa XIII 2011 – 2016; Tác giả: Quốc hội

9. Văn phòng Interpol Việt Nam - Lịch sử biên niên ( 1991 - 2011 ); Tác giả: Bộ Công an - TCCS phòng, chống tội phạm

10. Lịch sử triết học

11. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Bộ Ngoại giao Học viện Ngoại giao

12. Tôn giáo và quan hệ quốc tế; Tác giả: PGS,TS. Lê Thanh Bình - ThS. Đỗ Thanh Hải (Đồng chủ biên)

13. Kinh doanh ở Việt Nam và Mianma: Những điều cần biết (Sách tham khảo)(Doing Business in Vietnam and Myanmar: Information and Experiences (Reference book)); Tác giả: ĐSQ Việt Nam tại Mianma Vietnam Embassy in Myanmar

14. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ); Tác giả: Quốc hội

15. Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

16. Đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới; Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)

17.Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

18. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở - Lý luận và thực tiễn; Tác giả: TS. Ngọ Văn Nhân

19. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng giai đoạn hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống

20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

21. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang; Tác giả: UBTWMTTQVN

22. Các kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ chính quyền cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Tập thể TG)

23. Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự; Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển

24. Câu hỏi và trả lời về môn Thể chế chính trị thế giới đương đại  (Sách tham khảo); Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng

25. Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp); Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)

26. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 1 (1945 - 1975); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

27. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 2 (1975 - 2010); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

28. Hỏi - đáp về " Diễn biến hòa bình " và " Cách mạng màu "; Tác giả: GS,TS. Phạm Ngọc Hiền (Chủ biên)

29. Hỏi - đáp về chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Tác giả: Bích Loan

30. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Ban (1976 - 2011); Tác giả: BCHĐB thị trấn Nam Ban

31. Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam; Tác giả: GS,NGND. Nguyễn Đức Bình

32. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII; Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

33. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - 2011 tại Sóc Trăng; Tác giả: UBND tỉnh Sóc Trăng

34. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Uỷ ban Kiểm tra trong tình hình hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

35. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng; Tác giả: TS. Dương Anh Hoàng

36. Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp; Tác giả: Đặng Đức Thành

37. Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề đặt ra và triển vọng; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thị Quế - PGS,TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên)

38. Con người qua lăng kính triết gia; Tác giả: TS. Lê Công Sự

39. Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tác giả: Bích Loan

40. Đảng bộ công ty lưới điện cao thế miền Bắc nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc

41. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới ánh sáng Đại hội XI của Đảng; Tác giả: Tập thể TG

42. Hỏi - đáp về dinh dưỡng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

(Tập thể TG)

43. Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến (Kỷ yếu Hội thảo); Tác giả: Ban TGTW Tỉnh ủy Tuyên Quang

44. Quan hệ giữa nhà nước và xã hội: Lý thuyết và thực tiễn ở nước ta trong bối cảnh hiện nay; Tác giả: TS. Vũ Văn Hậu

45. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và viễn thông; Tác giả: Chính phủ

46. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ


nen ngoai giao toan dien


Tác giả: Phạm Gia Khiêm

Số trang: 660

Giá: 214.000 đ

Sau hơn 25 năm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, đẩy mạnh và tích cực hội nhập quốc tế, ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, tăng cường vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đã kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian đồng chí đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 7-2006 đến tháng 8-2011, Ngoại giao Việt Nam có những dấu ấn sâu đậm: trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới, hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên bộ với Trung Quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2010, đàm phán và ký kết đối tác chiến lược với nhiều nước…, và đặc biệt triển khai mạnh mẽ nền ngoại giao toàn diện với ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa kết hợp với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Gia Khiêm đối với ngành Ngoại giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài các phần Lời giới thiệu, Phát biểu nhậm chứcPhụ lục cùng nhiều ảnh phụ bản có tính thời sự liên quan đến nhiều lĩnh vực và sự kiện khác nhau, cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Ngoại giao chính trị

Chương II: Ngoại giao kinh tế - nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao thời kỳ hội nhập

Chương III: Ngoại giao văn hóa và công tác thông tin đối ngoại

Chương IV: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Chương V: Công tác xây dựng ngành

Cuốn sách tập hợp những bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn được chọn lọc về việc triển khai và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, cũng như công tác xây dựng ngành ngoại giao của đồng chí Phạm Gia Khiêm. Cuốn sách không chỉ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng và cần thiết cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, làm công tác đối ngoại mà còn cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử ngoại giao của đất nước ta giai đoạn 2006-2011.


Vai tro cua PL trong qua trinh hinh thanh nhan cach

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Đặng Lục

Số trang: 274

Giá tiền: 38.000đ

Nhân cách là tổ hợp các thuộc tính tâm, sinh lý của cá nhân thể hiện bản sắc và giá trị xã hội của cá nhân đó. Nhân cách cũng là tư cách và phẩm chất của con người.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng về vấn đề giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản lần thứ hai (có chỉnh lý, bổ sung) cuốn sách: Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách của tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục.

Cuốn sách đã được xuất bản lần đầu vào năm 1997, được tái bản lần thứ nhất năm 2005. Trong lần tái bản này, tác giả có chỉnh lý, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới cùng những số liệu thống kê của các bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong 5 năm trở lại đây về những hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tình hình tội phạm chưa thành niên nói riêng. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho những người chưa thành niên, với mục đích giúp các em có nhận thức tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội; có được kỹ năng sống, cách ứng xử có văn hóa để thành công trong cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho giáo viên, học sinh, sinh viên, cho các cán bộ làm công tác giáo dục trong hệ thống các trường giáo dưỡng, các tổ chức xã hội; cho các bậc làm cha, mẹ đồng hành cùng các con trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l