Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

hoi dap 2103Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 96 trang

Giá tiền: 16.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2017

Nội dung cuốn sách Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Dùng cho đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 43 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, được chia làm ba phần chính, trình bày những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Phần I gồm 22 câu hỏi và trả lời về tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Phần II gồm 7 câu hỏi và trả lời về đạo đức Hồ Chí Minh;

- Phần III gồm 14 câu hỏi và trả lời về phong cách Hồ Chí Minh.