Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Phấn đấu xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa

Phấn đấu xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa

Phan dau xay dung nen van hoa moi XHCN Page 1Tác giả: Trần Độ

Số trang: 80 trang

Xuất bản: Tháng 12-1982

Cuốn sách trình bày một số luận điểm về văn hóa như: khái niệm văn hóa, cơ cấu, chức năng và những quy luật phát triển văn hóa cũng như làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và vị trí của cách mạng văn hóa và tư tưởng trong mối quan hệ với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày và  phân tích vấn đề liên quan đến xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, vấn đề tăng cường và cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa văn nghệ.