cmnsvn

Trang chủ Pháp luật Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán

Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán

quy dinh phap luat155Tác giả: Quốc hội

Số trang: 152 trang

Giá tiền: 31.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách cung cấp một hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh và mới nhất trước những thay đổi quan trọng trong Luật kế toán năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu kế toán của một nền kinh tế năng động, linh hoạt, xuất hiện ngày càng nhiều nhu cầu thuê dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp bao gồm trích dẫn Luật kế toán năm 2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30-12-2016 của Chính phủ quy định một số điều lệ của Luật kế toán; toàn văn các thông tư: Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Thông tư số 296/2016TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi, và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.