Trang chủ Văn hóa, xã hội Tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ trong tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật và những vấn đề đặt ra đối với thực tiễn chính trị ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ trong tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật và những vấn đề đặt ra đối với thực tiễn chính trị ở Việt Nam hiện nay

tu tuong chinh tri 225Tác giả: TS. Phan Thị Hiên

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 51.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, tác giả trình bày điều kiện, tiền đề hình thành, phát triển tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ và cho thấy vị trí đặc biệt của tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật trong phong trào khai sáng ở Pháp. Chương 2, trình bày nội dung tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ trong tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật đó là: quyền tự nhiên của con người, dân chủ và phân quyền, đạo đức chính trị và tinh thần khoan dung trong tư tưởng của Môngtexkiơ. Chương 3, tác giả trình bày ý nghĩa lịch sử và giá trị của tư tưởng chính trị Môngtexkiơ, từ đó cho thấy ảnh hưởng của tư tưởng đó đến quá trình hành thành và phát triển lý luận nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp cận từ tính phổ biến của các nguyên tắc pháp quyền trong tư tưởng chính trị Môngtexkiơ.