cmnsvn

Trang chủ Sách sắp xuất bản Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; khái quát kinh nghiệm của một số nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; đồng thời, phân tích các nhân tố tác động và những vấn đề đang đặt ra, đề xuất các quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.