Trang chủ Kinh tế Lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

loi ich kinh te 245Tác giả: TS. Trần Thanh Giang

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 95.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Trong bất kỳ xã hội nào, lợi ích kinh tế luôn là hiện tượng phổ biến nhất của đời sống xã hội, là cái thiết thân với quảng đại quần chúng. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, lợi ích kinh tế đang nổi lên như là nhu cầu căn bản, cấp thiết nhất của hầu hết các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Việc tôn trọng và bảo đảm lợi ích kinh tế của nông dân là khâu then chốt, tạo động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cuốn sách Lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay của TS. Trần Thanh Giang gồm 3 chương, phân tích một số vấn đề lý luận về lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam; những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến lợi ích kinh tế của nông dân, từ đó đề ra quan điểm và giải pháp nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ở chương I, tác giả trình bày khái niệm và đặc điểm của nông dân Việt Nam; lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam và một số nhân tố tác động đến lợi ích kinh tế của nông dân hiện nay. Chương II cho thấy rõ thực chất của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay; những tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra về lợi ích kinh tế của nông dân do tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Chương III trình bày những quan điểm giải quyết lợi ích kinh tế cho nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.