Đời sống mới

doi song moi125Tác giả: Tân Sinh

Số trang: 48 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, cùng với việc viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đời sống mới.

Tác phẩm nhằm giáo dục cho cán bộ, Nhân dân nếp sống mới, yêu nước, cần kiệm liêm chính, đồng thời bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu cũng như các thói hư tật xấu.

Được trình bày dưới dạng hỏi đáp, với cách đặt vấn đề và giải thích vấn đề mang tính thiết thực, lối viết vắn tắt, rõ ràng, dễ hiểu, tác phẩm đã nêu lên được sự cần thiết phải xây dựng đời sống mới, cũng như nội dung, cách thức tiến hành và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong xây dựng đời sống mới.