Trang chủ Văn hóa, xã hội Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

thu hut 125Tác giả: TS. Trần Văn Ngợi

Số trang: 204 trang

Xuất bản: Tháng 4-2017

Giá bán: 100.000 đồng

Với kết cấu gồm 3 chương, nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề như: Làm rõ những vấn đề lý luận về thu hút, trọng dụng người có tài năng: khái niệm người có tài năng và các yếu xác định người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước; khái niệm và nội hàm của thu hút và trọng dụng người có tài năng; phân tích các nhân tố tác động đến việc thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu, hệ thống hóa kinh nghiệm thu hút và trọng dụng người có tài trong lịch sử của dân tộc và của một số quốc gia trên thế giới; đánh giá thực trạng thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đưa ra các giải pháp thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy chuyên đề về công chức, công vụ, quản lý nguồn nhân lực tại các học viện và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đồng thời cung cấp thêm tài liệu để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, làm căn cứ xây dựng, đề xuất các chủ trương, chính sách về thu hút và trọng dụng người có tài năng.