Trang chủ Sách sắp xuất bản Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung cuốn sách gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam với những luận cứ sắc bén, phê phán mạnh mẽ các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cách giác cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.