Trang chủ Pháp luật Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

luat quan ly 982017Tác giả: Quốc hội

Số trang: 136 trang

Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017. Luật gồm 10 chương và 134 điều, quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.