Trang chủ Pháp luật Luật thủy lợi

Luật thủy lợi

luat thuy loi1482017Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 14.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật thủy lợi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017. Luật gồm 10 chương và 60 điều, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.