Trang chủ Sách sắp xuất bản Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức, vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế về sử dụng vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức và bài học tham khảo cho Việt Nam. Phần thứ hai phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; đánh giá tổng quát về kinh tế tri thức và vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành, phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Phần thứ ba nêu lên quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến giai đoạn 2030-2035.