Trang chủ Sách sắp xuất bản Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Trong tác phẩm này, V.I. Lênin không những đã đề cập những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác về nhà nước mà còn phát triển sáng tạo những quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen về nhà nước trong điều kiện mới. Đây là lần đầu tiên học thuyết Mác về vấn đề nhà nước được trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ nhất.