Trang chủ Các ấn phẩm khác Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh

Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh

cong an nhan dan 191Tác giả: Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm

Số trang: 200 trang

Giá tiền: 70.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, đi sâu phân tích tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh trên các khía cạnh: hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu và nội dung cơ bản của tác phẩm. Từ đó, khẳng định những giá trị và sức sống bền vững của tác phẩm đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời phân tích những bài học rút ra từ việc nghiên cứu tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để học tập và thực hành tốt hơn “Tư cách người công an cách mệnh”, đồng thời góp phần thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.