Trang chủ Pháp luật Luật khiếu nại (hiện hành)

Luật khiếu nại (hiện hành)

luat khieu nai 313Tác giả: Quốc hội

Số trang: 70 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Luật khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11-11-2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2012, thay thế Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005. Luật gồm 8 chương, 70 điều, quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giảm sát công tác giải quyết khiếu nại.