Trang chủ Pháp luật Luật thi hành án dân sự (hiện hành) (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Luật thi hành án dân sự (hiện hành) (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014)

luat thi hanh 34Tác giả: Quốc hội

Số trang: 388 trang

Giá tiền: 73.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách bao gồm Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Luật số 26/2008/QH12), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 (Luật số 64/2014/QH13) và Luật thi hành án dân sự hiện hành (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014) được nhất thể hóa từ Luật thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu, thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về thi hành án dân sự