Trang chủ Pháp luật Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành)

Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành)

luat kinh doanh 134Tác giả: Quốc hội

Số trang: 80 trang

Giá tiền: 17.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật kinh doanh bất động sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014. Luật gồm 6 Chương và 82 Điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015.