Trang chủ Pháp luật Luật phí và lệ phí (Hiện hành)

Luật phí và lệ phí (Hiện hành)

luat phi 164Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Luật phí và lệ phí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Sự ra đời của luật khắc phục những điểm chưa phù hợp của Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, bảo đảm việc thực hiện các chủ trương của Đảng như: Thông báo số 37-TB/TW ngày 26-5-2011 của Bộ Chính trị kết luận về Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09-8-2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo số 37-TB/TW... Luật gồm 6 chương, 25 điều, quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.