Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

IMG 20180321 101245Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm

Số trang: 348 trang

Giá tiền: 99.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2018

Có thể nói, xây dựng Nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu khách quan ở nước ta và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến nay đã đạt được những thành tựu bước đầu.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là một yêu cầu mang tính quy luật, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vấn đề đổi mới sự lãnh đạo của Đảng lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết.

Cuốn sách ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM của PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là một tài liệu chuyên khảo có giá trị, vừa được ra mắt bạn đọc.

Sách hay Sự thật mời bạn đọc cùng tìm hiểu về cuốn sách này.

Sách được phát hành tại các chi nhánh và trung tâm phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên cả nước.