Trang chủ Pháp luật Bộ luật dân sự (song ngữ Việt – Anh)

Bộ luật dân sự (song ngữ Việt – Anh)


bo luat dan su52018Tác giả
: Quốc hội

Số trang: 784 trang

Giá tiền: 192.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24-11-2015. Bộ luật, gồm 6 phần, 27 Chương và 689 Điều quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017, thay thế Bộ luật dân sự năm 2005. Cuốn sách Bộ luật dân sự (song ngữ Việt – Anh) bao gồm toàn văn Bộ luật dân sự và bản tiếng Anh (do Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum dịch), giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi những nội dung của Bộ luật.