Trang chủ Pháp luật Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Hiện hành)

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Hiện hành)

luat to chuc 175Tác giả: Quốc hội

Số trang: 92 trang

Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018, thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004. Luật gồm 10 chương, 73 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.