Trang chủ Các ấn phẩm khác Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

quy dinh520182Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách gồm Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và một số sửa đổi, bổ sung trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nội dung bổ sung, sửa chữa cần nắm vững trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Cuốn sách góp phần hướng dẫn, giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chi bộ, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phục vụ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.