Trang chủ Pháp luật Luật Nhà ở (Hiện hành)

Luật Nhà ở (Hiện hành)

luatnhao682018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật Nhà ở đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 5-11- 2014, có hiệu lực thi hành từ 01-7- 2015. Luật gồm 13 chương, 183 điều, quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.