Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình lý luận về Đảng và xây dựng Đảng (Dành cho chương trình đại học chính trị)

Giáo trình lý luận về Đảng và xây dựng Đảng (Dành cho chương trình đại học chính trị)

37687316 2228860237372564 696460832883605504 nTác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – TS. Nguyễn Xuân Phương (Đồng chủ biên)

Số trang: 294 trang

Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng, có kế thừa những nội dung của các tập bài giảng về xây dựng Đảng trước đây; theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa IX, XI, XII và thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng;

Chương II: Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng;

Chương III: Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng;

Chương IV: Nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng;

Chương V: Nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân;

Chương VI: Nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.