Trang chủ Pháp luật Luật tiếp cận thông tin (Hiện hành)

Luật tiếp cận thông tin (Hiện hành)

l13Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6-4-2016.

Với 5 chương và 37 điều, luật tiếp cận thông tin quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc; trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.