cmnsvn

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020

axaydunghethong

Tác giả: TS. Nguyễn Bá Ân

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 37.000đ

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nhận thức được ý nghĩa chiến lược về kết cấu hạ tầng trong phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội XI của Đảng và mới đây nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đưa ra bàn thảo và đi tới thống nhất xây dựng những định hướng phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo liên quan quan đến vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với tập thể tác giả TS. Nguyễn Bá Ân (Chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Vịnh, ThS. Phạm Thị Hà, CN. Lê Anh Tuấn, KS. Nguyễn Anh Quân xuất bản cuốn sách Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam đến năm 2010. Phần này các tác giả đã phân tích thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam với những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Phần thứ hai: Phương hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020. Đi sâu phân tích bối cảnh phát triển mới và các yếu tố tác động đến triển vọng phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam, các tác giả đã nêu ra quan điểm, mục tiêu và tiêu chí phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phần thứ ba: Các giải pháp phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây được coi là phần trọng tâm của cuốn sách. Các nhóm giải pháp được đưa ra phân tích kỹ tập trung ở các mặt: Nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện phát triển kết cấu hạ tâng; Thu hút các nguồn vốn đầu tư; Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng, giữa các địa phương và xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá đầu tư; Đổi mới mô hình tổ chức xây dựng, khai thác quản lý, vận hành các các công trình dự án… thể hiện tư duy đổi mới sâu sắc, toàn diện có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị với các nhà đầu tư, hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm.

axaydunghethong

 

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020

muctieuphattrien

Tác giả: GS, TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 276 trang

Giá tiền: 68.000đ

Cao Bằng là tỉnh biên giới nghèo. Trong nhiều năm qua Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cao Bằng đã rất quyết tâm trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm cung cấp thêm tài liệu về các vấn đề kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng của tình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Cao Bằng - những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Chương II: Thực trạng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006-2010

Chương III: Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020

Xây dựng muc tiêu phát triển kinh tế - xã hội luôn là vấn đề được rất nhiều nhà hoạch định chính sách hay các cấp, các ngành rất quan tâm, tuy nhiên việc nghiên cứu cụ thể tại một tỉnh gần như chưa có, do vậy cuôn sách Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng cũng như của đất nước.

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Động (1945-2000)

lchudangbosondong

Tác giả: BCH Đảng bộ huyện Sơn Động

Số trang: 404 trang

Sơn Động là huyện vùng cao ở phía đông bắc tỉnh Bắc Giang. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quân sự, kinh tế, chính trị, là cửa ngõ của vùng chiến lược Đông Bắc rộng lớn. Với những những thành tích và đóng góp to lớn của quân và dân các dân tộc huyện trong đấu tranh cách mạng, xây dựng Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Động (1945-2000).

Cuốn sách ghi lại quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang và sự nghiệp xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động, đồng thời nêu bật những thành tựu dã đạt được, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thồng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đứng dậy lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, thành lập và bảo vệ chính quyền cách mạng (tháng 3-1945 – tháng 12-1946); Chương II: Lãnh đạo quân và dân Sơn Động kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ ngày 19-12-1946 đến cuối năm 1950);

Chương III: Xây dựng Sơn Động thành hậu phương vững mạnh, góp phấn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn (tháng 11-1950 – tháng 7-1954);

Chương IV: Khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1965);

Chương V: Lãnh đạo quân và dân trong huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiến tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965-1975)

Chương VI: Đảng bộ huyện Sơn Động thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Chương VII: Thực hiện đường lối đổi mới (1986-1996)

Chương VIII: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2010)

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Uyên (1930-2010)

lichsudangbo-Quang

Tác giả: Đảng bộ tỉnh cao Bằng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Uyên

Số trang: 456 trang

Quảng Uyên là huyện miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng của đất nước. Để ghi lại những trang sử hào hùng, những chiến công trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất của nhân dân Quảng Uyên, nhằm góp phần giáo dục truyền thống của quê hương cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Uyên xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Uyên (1930-2010).

Cuốn sách khái quát một cách sinh động, có hệ thống quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Quảng Uyên trong 80 năm qua, qua đó, rút ra những bài học quý báu trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Quảng Uyên ngày càng giàu mạnh, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương. Chương I: Chi bộ Đảng Cộng sản huyện Quảng Uyên ra đời, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi các quyền tự do dân chủ (1930-1939); Chương II: Đảng bộ Quảng Uyên trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1939-1945); Chương III: Bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Chương IV: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Quảng Uyên khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955-1965); Chương V: Lãnh đạo nhân dân các dân tộc Quảng Uyên xây dựng và bảo vệ hậu phương, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975); Chương VI: Đảng bộ Quảng Hòa lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985); Chương VII: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Hòa thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000); Chương VIII: Đảng bộ Quảng Uyên tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Quảng Uyên thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001-2010).

 

Trên những trận địa phòng không

atrennhung

Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

Số trang: 408 trang

Giá tiền: 80.000đ

Nhằm ghi lại thời kỳ hình thành, phát triển, không ngừng vươn lên, trưởng thành vượt bậc với những chiến công hào hùng của Quân chủng Phòng không – Không quân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trên những trận địa phòng không của Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, do Đại tá Nguyễn Xuân Mai thực hiện.

Cuốn sách là những dòng hồi ức chân thực, sinh động của một trong những cán bộ chỉ huy lực lượng Phòng không - không quân ngay từ những ngày đầu thành lập Quân chủng cho đến chiến thắng "Điện Biên phủ trên không" tháng 12-1972. Là kết quả của quá trình làm việc nhiệt tình, tâm huyết, công phu, cuốn sách không chỉ phác họa một cách rõ nét quá trình hình thành, phát triển của Quân chủng song hành với lịch sử chiến đấu của toàn dân tộc, mà còn cho thấy sự quan tâm chỉ đạo, tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với bộ đội phòng không, không quân, với nhân dân; sự sát sao, cẩn trọng trong chỉ đạo chiến lược của mỗi cán bộ chỉ huy; tinh thần sẵn sàng hy sinh, không ngại khó khăn, gian khổ của biết bao chiến sĩ, đồng bào, cũng như tình đoàn kết quân dân thắm thiết.

Cuốn sách sẽ là tài liệu góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của Quân chủng Phòng không -  Không quân, từ đó động viên cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng trong thời kỳ mới với chất lượng mới, tầm cao mới. Đồng thời, qua các bài ghi chép trong cuốn sách này, chúng ta cắt nghĩa được nhân tố quyết định tạo nên bước trưởng thành vượt bậc và những chiến công oanh liệt của Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 33 trong tổng số 39