Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

dang-ky-bat-dong-san

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của nước ta còn thiếu và tản mạn. Mặt khác, pháp luật chưa phân biệt đăng ký bất động sản hay đăng ký quyền đối với bất động sản nên thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc đăng ký tài sản và đăng ký giao dịch về tài sản chưa được xác định cụ thể.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc đăng ký bất động sản và thực trạng về đăng ký bất động sản ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Với lối viết rõ ràng, cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của đăng ký bất động sản, các quan niệm về bất động sản, ý nghĩa pháp lý của việc phân biệt động sản – bất động sản, về đăng ký bất động sản trong pháp luật của một số nước, thị trường bất động sản và vấn đề kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, thực trạng pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam, trong đó tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng thực trạng về quy định chung đăng ký bất động sản trong Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Luật nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; pháp luật về đăng ký giao dịch về bất động sản. Đặc biệt, trong những phần cuối, cuốn sách cũng đã trình bày các trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp các nhà hoạch địch, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và những ai quan tâm đến vấn đề này có thể tiếp cận và tìm hiểu nhiều thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có hiệu quả, từ đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tranh chấp liên quan đến bất động sản.

 

Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

tai-lieu

Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 188 trang

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-1-2011 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội không những có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Những thành tựu và đường lối đổi mới là những bài học và kinh nghiệm quý báu góp phần vào kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người cộng sản thế giới. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tài liệu  hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cuốn sách phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất của các văn kiện Đại hội XI dưới hình thức câu hỏi và trả lời. Cuốn sách bao gồm 62 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, mang tính chọn lọc, có bố cục rõ ràng, khoa học, được chia thành 5 phần:

Phần mở đầu: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI (gồm 1 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ nhất: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) (gồm 12 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ hai: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (gồm 21 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ ba: Báo cáo chính trị tạo Đại hội XI của Đảng (gồm 19 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ tư: Về bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI (gồm 9 câu hỏi – trả lời)

Cuốn sách đã giúp người đọc nắm bắt được những thông tin liên quan đến các vấn đề trên một cách rõ ràng và chính xác nhất. Từ đó, góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là tài liệu cần thiết, cung cấp tư liệu cho những đối tượng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội XI.

 

Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

cac-nghi-quyet-va-mot-so

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 23.000đ

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIII đã kết thúc tốt đẹp. Những kết quả đạt được của kỳ họp thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một Quốc hội ngày càng dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại kỳ họp, nhiều nghị quyết và văn bản quan trọng đã được trình bày, nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến rộng rãi những văn bản quan trọng này đến đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng thời cung cấp tài liệu nghiên cứu cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ, đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII.

Cuốn sách tập hợp 13 nghị quyết và văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII. Nội dung của các nghị quyết và văn bản thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và triển khai chủ trương sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp; báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; về giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân... Các báo cáo của các đại biểu đã thể hiện được bản lĩnh và tư duy, trí tuệ trong các phiên thảo luận tổ cũng như tại các phiên họp, nhất là trong nội dung đóng góp vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2012 và của toàn khóa, đóng góp vào chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010)

lich-su-dangbo-Tien-Hai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải

Số trang: 548 trang

Tiền Hải là một vùng đất bồi nằm ở đông nam của tỉnh Thái Bình, được hình thành trong cuộc đại khẩn hoang của Nguyễn Công Trứ vào những năm 20 thế kỷ XIX. Trong quá trình lịch sử, các thế hệ người Tiền Hải đã chung lưng đấu cật vượt qua gian nan, thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa,  xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải của  các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Hải xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tiền Hải. Cuốn sách được xuất bản cũng nhằm dựng lại toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng sục sôi và oanh liệt của nhân dân Tiền Hải thông qua các cuộc đấu tranh yêu nước, thắng lợi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng quê hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng cả nước trên hành trình đổi mới; từ đó góp phần nâng cao thêm niềm tự hào, lòng tin và quyết tâm đối với các thế hệ người Tiền Hải trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên cứ sở Tiền Châu – Hồng Hà – Lân, Lý.

Cuốn sách đã cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, từ cảnh lầm than nô lệ nhân dân Tiền Hải đã vùng dậy cùng cả nước lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Tiền Hải đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu còn lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương, đồng thời khai thác nguồn sử liệu từ các nhân chứng lịch sử.

 

Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 33 trong tổng số 37