Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam

camnag

Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)

Số trang: 103 trang

Hiện nay, bên cạnh việc tăng cường xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội, còn cần thiết phải cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam sao cho hoạt động này ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của dự án “Nghiên cứu mô hình và xây dựng cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD) biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm sáu phần.

Phần 1: Tổ chức xã hội của Việt Nam với hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách;

Phần 2: Quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các tổ chức xã hội tham gia tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách;

Phần 3: Quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội;

Phần 4: Quy trình tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội;

Phần 5: Mô hình hoạt động tư vấn, phản biện của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay;

Phần 6: Kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách và một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về công tác tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội.

 

Lê Văn Lương – Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng

LEvanluong

Số trang: 450 trang

Đồng chí Lê Văn Lương là người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng ta, một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ta giao phó nhiều trọng trách: Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI và khóa VII.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28-3-1912 – 28-3-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, ngành, địa phương và gia đình tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Lê Văn Lương – Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng.

Cuốn sách dày 450 trang, gồm 3 phần với trên 50 bài viết, gồm những bài viết của đồng chí Lê Văn Lương và những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, những đồng chí đã từng có dịp công tác với đồng chí, người thân trong gia đình, của những người cảm mến đồng chí – người chiến sĩ cách mạng kiên cường bất khuất trước kẻ thù, vì cách mạng, vì nhân dân, coi khinh dối trá, kèn cựa, tranh giành lợi danh, đối xử công bằng có trách nhiệm, thông cảm, chia sẻ với đồng chí, bạn bè...

Thông qua những bài viết, chúng ta hiểu rõ sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã nêu cao tấm gương trong sáng: với kẻ thù - hiên ngang, bất khuất, coi án chém nhẹ như lông hồng; với công việc – tận tụy, trung thành, liêm chính, bao giờ cũng đặt lợi ích cách mạng lên trên hết và trước hết; với đời sống của dân – chăm lo thiết thực cụ thể; với đồng chí – khiêm nhường, chu đáo, gần gũi thân tình; đối với bản thân – một gương sáng chói về tự phê bình, một nếp sống đặc biệt trong sáng, giản dị và khoan dung.

Đồng chí Lê Văn Lương đã từng nhiều năm được Đảng phân công phụ trách công tác của Trung ương Đảng, đã có nhiều cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta. Với cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội trong suốt 10 năm từ khi  đất nước thống nhất đến năm 1986, đồng chí Lê Văn Lương đã mang hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, chăm lo cuộc sống của nhân dân thành phố. Đồng chí đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trên các lĩnh vực công tác mà đồng chí phụ trách. Những năm về sau, tuy tuổi cao sức yếu, đồng chí vẫn được Bộ Chính trị phân công giúp Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đồng chí Lê Văn Lương vẫn lo toan việc nước, việc Đảng đến những ngày cuối đời mình. Do những cống hiến to lớn, đồng chí Lê Văn Lương đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân chương cao quý khác. Đảng và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao của đồng chí, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Và nói về đồng chí Lê Văn Lương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết những dòng khái quát, cô đọng và chân tình: "Nói đến đồng chí Lê Văn Lương, tôi nghĩ, ngoài vấn đề công tác của anh trên nhiều trọng trách mà Đảng đã giao phó, cần nhấn mạnh đến con người Lê Văn Lương, đến đạo đức cách mạng, chí công vô tư, không hề có chút cá nhân chủ nghĩa; đến lối sống khiêm tốn trong sáng, giản dị, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng; phấn đấu sống và làm việc như một người cộng sản mẫu mực".

 

Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới

cac-daihoi

Tác giả: PGS, NGND. Lê Mậu Hãn – ThS. Thái Phương

Số trang: 236 trang

Giá tiền: 41.000đ

25 năm (1986-2011) là một thời kỳ hết sức sôi động của lịch sử Việt Nam hiện đại. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, được vạch ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, đất nước ta đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong 25 năm qua hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển mới, hội nhập sâu hơn vào đời sống kinh tế - chính trị quốc tế.

Từ bài học thành công của sự nghiệp đổi mới trong hơn 25 năm qua, một lần nữa cho phép chúng ta khẳng định chân lý: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên" (Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Bổ sung, phát triển năm 2011).

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu quá trình hoạch định đường lối, lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nược của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Cuốn sách dày 236 trang, giới thiệu khái quát, có hệ thống cácđại hội và hội nghị Trung ương, tiểu sử tóm tắt Tổng Bí thư và danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa thời kỳ đổi mời từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XI.

 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

aTAILIEUAB

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ     

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành. Mục đích của Tài liệu là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu gồm các bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội  nhập quốc tế

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng  viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1954)

atieu-doan-307Tác giả: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Số trang: 272 trang

Cho đến bây giờ, tiếng tăm lẫy lừng của Tiểu đoàn 307 – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược – vẫn còn in đậm trong tâm trí người chiến sĩ và nhân dân Việt Nam. Ca khúc "Tiểu đoàn 307", nhạc Nguyễn Hữu Trí, thơ Nguyễn Bính đã theo bước chân hành quân của chiến sĩ Tiểu đoàn 307 vang lên trong lòng nhân dân khắp mọi miền đất nước cho đến hôm nay và ngàn đời sau. Bộ đội hát, nhân dân hát, nhất là khi Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam vọng về miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã giục giã lòng người, nói lên hùng khí chiến đấu quên mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước của Tiểu đoàn 307.

"Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng Tiểu đoàn, tiếng Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy. Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, cả Tiểu đoàn thề dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông...". Bài ca "Tiểu đoàn 307" không chỉ dành riêng cho một tiểu đoàn, nó tự nhiên ngấm sâu tâm hồn yêu nước cách mạng của mọi người dân đất Việt, nghe du kích hát, bộ đội địa phương hát, chủ lực quân hát và toàn thể đồng bào hát như bài nguyện hướng về nên hòa bình, độc lập, tự do, và yêu non sông đất nước.

Để có thêm nguồn sử liệu chính thống về Tiểu đoàn 307 anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng, toàn quân nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xuất bản cuốn sách Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1954). Cuốn sách ra đời là dịp cho thế hệ sau thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với thế hệ trước – những người đã cống hiến xương máu và cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cuốn sách Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1954) phản ánh quá trình hình thành, phát triển của một Tiểu đoàn bộ binh đã chiến đấu anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với thời gian 6 năm. Tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của Chiến khu 8 được thành lập ngày 1-5-1948 với tên gọi là Tiểu đoàn liên quân cơ động. Lễ thành lập được tổ chức hai bên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Sau hơn hai tháng ổn định tổ chức, huấn luyện và vũ trang lực lượng, ngày 5-7-1948, Tiểu đoàn làm Lễ xuất quân tại Giồng Luông, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ngay sau Lễ xuất quân, Tiểu đoàn 307 đã đánh nhiều trận và liên tiếp lập nên nhiều chiến công vang dội, làm cho "quân Pháp run rẩy, sợ hãi".

Trải qua 6 năm liên tục chiến đấu (1948-1954), từ ngày làm Lễ xuất quân đến khi xuống tàu tập kết ra miền Bắc, Tiểu đoàn 307 luôn cùng Đảng bộ, quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm chiến đấu trên 110 trận lớn nhỏ. Trong đó, có 9 trận tiêu diệt cấp tiểu đoàn địch hoặc diệt phần lớn tiểu đoàn địch; 20 trận tiêu diệt cấp trung đội địch hoặc đánh thiệt hại nặng đại đội và trong đội địch; 5 trận đánh cường tập và kỳ tập, tiêu diệt đồn khoảng đại đội và trung đội địch; 50 trận tiêu diệt, bức rút, bức hàng các đồn bốt khoảng 1-2 tiểu đội; bức rút 1 tiểu khu và giải phóng 1 huyện, mở rộng vùng căn cứ kháng chiến cách mạng; bắn chìm 9 tàu, làm hư hỏng 1 tàu địch; bắt sống hàng trăm tù binh, trong đó có trận Phong Phú – Cầu Kè bắt 97 tù binh Âu, Phi; thu hàng ngàn súng các loại và hàng chục tấn đạn dược. Chiến công của Tiểu đoàn 307 đã góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện, tương quan lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long, cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt và chiến đấu, Tiểu đoàn 307 đã có nhiều tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ được trân trọng và học tập, từ trong sinh hoạt, tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân đến tinh thần yêu nước, mưu trí, dũng cảm chiến đấu như: chiến sĩ Tạ Văn Bang, Đại đội trưởng Nguyễn Duy Hải, Tiểu đoàn trưởng Đỗ Huy Rừa, trinh sát Nguyễn Văn Xe, chiến sĩ Tống Văn Công, Tiểu đoàn trưởng Phạm Hồng Sơn,...

Trong quá trình trưởng thành và chiến đấu, Tiểu đoàn 307 là đơn vị tiêu biểu về kỷ luật dân vận, quân hệ tốt với nhân dân, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân kháng chiến, dìu dắt lực lượng du kích và dân quân địa phương, phát triển phong trào chiến tranh nhân dân, vận động được nhiều thanh niên tòng quân, bổ sung quân số cho Tiểu đoàn xây dựng lực lượng, được nhân dân tin yêu đùm bọc, giúp đỡ. Là đơn vị có kỹ thuật tác chiến giỏi, đạt hiệu quả cao, ra quân trận nào là chiến thắng trận đấy, diệt nhiều sinh lực địch, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, làm quân địch  run sợ, góp phần bảo vệ Đảng, nhân dân và cơ quan chỉ huy ở khắp chiến trường Khu 8, Khu 9 và Nam Bộ.

Những chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 307 anh hùng đã được các cựu chiến binh Tiểu đoàn thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với trách nhiệm của những người đi trước đã cẩn thận ghi lại, qua nhiều lần được cơ quan chuyên môn Quân khu 9 góp ý chỉnh sửa và lưu giữ 20 năm qua. Và chúng ta lại nhớ đến cảm tưởng của Cố Thượng tướng Trần Văn Trà – nguyên Phó Tư lệnh Nam Bộ, Tư lệnh Khu 8, Tư lệnh phân liên khu miền Đông trong những năm tháng chống thực dân Pháp đã nói về Tiểu đoàn 307 như sau: "Tiểu đoàn 307 là đơn vị có thành tích xuất sắc về nhiều mặt, là đơn vị Quân đội nhân dân tiêu biểu của chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp" là "một đơn vị đã có phương thức tiến hành chiến tranh một cách nghệ thuật, đó chính là thực hiện chiến tranh nhân dân theo tư tưởng về quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 34 trong tổng số 40