Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

giao-trinh-tu-tuong-HCM

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về văn hóa, đạo đức,v.v..

Giáo trình tập trung làm rõ các nội dung sau:

- Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra;

- Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Vai trò, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;

- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta;

- Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại.

Thông qua học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường, quan điểm cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực, chủ động phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

 

Giáo trình Chính trị học

giao_trinh_chinh_tri_hoc


Tác giả: Học viện Chính sách và Phát triển - PGS, TS. Trần Đình Thảo (Chủ biên)

Số trang: 218 trang

Giá tiền: 53.000 đ

Chính trị học với tư cách là một môn khoa học đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các nước tư bản phát triển như Mỹ, Pháp, Anh… Đó là vì lợi ích quốc gia, lợi ích tư bản chủ nghĩa và đòi hỏi của việc quản lý tư bản hiện đại. Khoa học chính trị trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho sự thống trị của giai cấp tư sản.

Đối với nước ta hiện nay, trong xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, việc đổi mới hệ thống chính trị đã và đang được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Nó không chỉ nhằm thực hiện dân chủ hóa đời sống chính trị đất nước, và còn là điều kiện và nhân tố bảo đảm cho sự tiếp tục đổi mới kinh tế có hiệu quả. Vấn đề dân chủ hóa và đổi mới hệ thống chính trị đòi hỏi chúng ta phải có những kiến thức chính trị cần thiết, những tri thức ở tầm khoa học.

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chính trị học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Chính sách và phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xuất bản Giáo trình Chính trị học do PGS, TS. Trần Đình Thảo (Chủ biên).

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về chính trị học; hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam; văn hóa chính trị và văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay; các xu hướng chính trị đương đại.

Cuốn sách gồm bảy chương, mỗi chương được trình bày theo kết cấu: Mục đích yêu cầu; Một số thuật ngữ cơ bản; Nội dung; Câu hỏi ôn tập; Tài liệu tham khảo để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung của từng chương mục.

Chương 1: Nhập môn Chính trị học

Chương 2: Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam

Chương 3: Quyền lực chính trị

Chương 4: Đảng chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 5: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chương 6: Văn hóa chính trị và văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay

Chương 7: Các xu hướng chính trị đương đại.

 

Hỏi - Đáp chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp

HOI_DAP_CHINH_SACH

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến, TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Số trang: 76 trang

Giá tiền: 15.000 đ

Hiện nay hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp đã khá đầy đủ, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp ở nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập  dẫn đến hoạt động của doanh nghiệp thiếu hiệu quả, hạn chế khả năng cạnh tranh. Hiện trạng trên do nhiều nguyên nhân từ cả hai phía doanh nghiệp và nhà nước. Vì vậy dẫn đến công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp còn kém hiệu quả, ảnh hưởng tới việc xây dựng môi trường kinh doanh còn kém hiệu quả, ảnh hưởng tới việc xây dựng môi trường kinh doanh. Để khắc phục  hiện trạng nêu trên, ngày 28-5-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhằm mục đích giúp cho bạn đọc, nhất là các nhà doanh nghiệp, các cán bộ , công chức liên quan có được những thông tin cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - Đáp chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm 35 câu hỏi - đáp về những nội dung cơ bản, quan trọng về các chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat-bao-hiem

Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

Số trang: 288 trang

Số tiền: 38.000đ

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, là một trong những loại hình bảo hiểm y tế xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngày 14 tháng 11 năm 2008 tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật bảo hiểm y tế, đây là một đạo luật quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác bảo hiểm y tế trong giai đoạn tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Để cụ thể hóa Luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật về đối tượng, mức đóng, hỗ trợ; về phương thức thanh toán, chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng cụ thể.

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Luật không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

 

Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

QUY-DINH-VE-BIEN-PHAP


Số trang: 140 trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực xử lý  vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung các năm 2007, 2008. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Pháp lệnh xử phạt hành chính về biện pháp nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; sau đó Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010 nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng và thi hành biện pháp này. Vừa qua, Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư mới để hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Đề giúp bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực trên, cuốn sách tập hợp một số văn bản pháp luật liên quan: Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01-8-2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Thông tư số 19/2011/TT-BCA ngày 20-4-2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 34 trong tổng số 36